Aleks Knoks
Ticības attaisnojums un patiesības izzināmības pamatojums Sv. Augustīna darbā ‘Contra academicos’

1. ‘Contra academicos’ izvērstās diskusijas fons

Sv. Augustīna darbs ‘Contra academicos’, kura aplūkojumam arī ir veltīts šis raksts, ir tikai pirmais solis, ko šis filosofijas vēsturē tik nozīmīgais domātājs sper ceļā uz izvērstu zināšanu teoriju. Taču jāņem vērā, ka nekāds ticības un zināšanu attiecību tālāks izvērsums nebūtu iespējams, ja iepriekš nav tikusi pamatota zināšanu iegūstamība. Darbs ‘Pret akadēmiķiem’ pilda tieši šo uzdevumu, par ticamāku liekot atzīt zināšanu iegūšanas iespējamību un parādot pretējās pozīcijas (skepticisma) nespēju. Tomēr, lai pilnvērtīgi saprastu šī Augustīna darba nozīmi, pirms pāriet pie tā tuvākas analīzes, būtu jāaplūko tas ‘intelektuālais fons’, kurā darbs tapis. Tāpēc šo sava raksts nodaļu veltu Augustīna zināšanu ieguves teorijas aprakstam, ieskatam Akadēmijas skepticisma tradīcijā, kā arī tam, kā pēdējo izprot Augustīns.

1.1. Ieskats Augustīna izpratnē par attiecībām starp ticību un zināšanām

Augustīna filosofijā mācība par zināšanām un patiesību ieņem visai nozīmīgu vietu. Bet, tā kā raksts veltīts darba ‘Contra academicos’ aplūkojumam, iezīmēšu tikai vienu Augustīna gnozeoloģijas aspektu – to, kas saistīts nevis ar izziņas un sapratnes mehānismu, bet gan ar zināšanu ieguves metodi – ar zināšanu un ticības attiecību aplūkojumu un kārtību, kas ļauj skaidrot atšķirību starp dažādiem cilvēka kognitīvajiem stāvokļiem – zināšanām, pārliecību un viedokli. Citiem vārdiem, šeit tiks iezīmēta cilvēka kognitīvo spēju nozīme un uzdevumi, ko tās pilda ceļā uz zināšanām, prāta – autoritātes un sapratnes – ticības attiecības, kā arī nošķīrums starp dažādiem cilvēkam pieejamiem kognitīvajiem stāvokļiem. Lai arī pats Augustīns šādu apzīmējumu nelieto, visu šo viņa gnozeoloģijas daļu saukšu par ‘ticības un zināšanu attiecības izpratni’.

Taču pirms pāreju pie autoritātes un prāta attiecības raksturojuma, jāatzīmē kāda visai būtiska visas Augustīna zināšanu mācības iezīme. Tai visai lielu uzmanību ir pievērsis krievu sholārs G. Majorovs. Pēc viņa domām, visai Augustīna mācībai par patiesību un zināšanām ir spilgti izteikts aksioloģisks un ētisks raksturs, kas izriet no antīkajai filozofijai raksturīgās izziņas un ētikas jautājumu sasaistes. Tas, savukārt, visiem Augustīna gnozeoloģiskajiem pētījumiem piešķir īpašu nozīmi un padara viņu ārkārtīgi jūtīgu pret jautājumu par patiesības sasniegšanu[1]. Tas parāda, kāpēc Augustīns velta daudz pūļu patiesības izzināmības aizstāvībai un skepticisma kritikai, darbā ‘Contra academicos’ ne tikai uzrādot konceptuālas neskaidrības pašas skepticisma doktrīnas ietvaros, bet arī akcentējot visu tās nederīgumu praktiskajā sfērā un kaitējumu, ko tā nodara sabiedrības kārtībai. Jautājumi par morāli un laimīgu dzīvi tātad ir cieši saistīti ar jautājumu par patiesību.

Līdz ar to nav jābrīnās, kāpēc Augustīnam tik svarīgi bija ne tikai aizstāvēt patiesības izzināmību, bet arī iezīmēt ceļu uz tās sasniegšanu kā tikumīgas un laimīgas dzīves garantu. To viņš, protams, arī dara, patiesību parādot kā cieši saistītu ar Dievu. Un nevar neņemt vērā, ka Augustīna filosofija vispār nav nodalāma no viņa kristīgās teoloģijas, tās veido vienu, sinkrētisku kopumu, kur viena daļa nav iedomājama bez otras. Tāda autora domas ievirze, savukārt, liek noteiktā veidā skatīties ne tikai uz patiesības dabu, bet arī uz cilvēku, kas tiek uzlūkots kā Dieva radīta būtne, kas ir apveltīta ar prātu un brīvo gribu, un kuras eksistences mērķis arī ir tās Radītājs.

Cilvēkam dāvātais prāts un brīvā griba ir ne tikai visa Dievišķā radījuma skaistuma un Viņa žēlsirdības manifestācija, bet arī līdzekļi, kas cilvēkam ļauj sasniegt viņa pārpasaulīgo mērķi. Līdzekļi, kas paver vārtus ceļā uz patiesību, kura savukārt atrodas ciešā saistībā ar šo pārpasaulīgo mērķi. Tā prāts darbībā izpaužas kā sapratne, kas ir spējīga aptvert noteiktas patiesības, kā arī, pirms vēl patiesība ir sasniegta, subjektam pieejamās atziņas izvērtēt kā ticamākas vai mazāk ticamas un šo atziņu avotu (autoritāti) kā tādu, kam būtu vai nebūtu jāuzticas. Gribas ziņā savukārt ir ticība, kas Augustīnam ir racionāla spēja – domāšanas noteikts aspekts, jo tiek definēta kā ‘piekrītoša domāšana’[2]. Aiz iekavām atstājot citas gribas funkcijas, kā arī ar gribas brīvību saistītos aspektus, šeit jāatzīmē viens uzdevums, ko pilda griba, – tā atbild par uzticēšanos (piekrišanu caur ticību) tai vai citai autoritātei, kuras piedāvātās atziņas iepriekš prāts ir izvērtējis kā ticamāku. Un šis uzticības akts, pateicoties gribas brīvībai, ir pilnībā mūsu rokās. Darbā ‘Par patieso reliģiju’ (De vera religione) mēs lasām:

(..) dvēseles ārstniecība, ko veic Dievišķais nodoms un neizsakāmā žēlsirdība, pēc sava pakāpeniskuma un sadalījuma ir augtākajā mērā skaista. Tā sadalās autoritātē un prātā. Autoritāte pieprasa ticību un sagatavo ceļu cilvēka prātam. Prāts, savukārt, ved to pie sapratnes un zināšanām. Lai arī prāts pilnībā nepamet autoritāti, kad runa ir par to, kam būtu jātic; pats par sevi saprotams, ka apzināta un saprasta patiesība kalpo par augstāko autoritāti. Bet, tā kā mēs atrodamies pārejošā laukā, un mūsu mīlestība uz to novērš mūs no mūžīgā, tad pirmā vieta pienākas kādam īslaicīgam ārstējumam, kas pestīšanā sauc nevis zinošos, bet ticošos cilvēkus, – pirmā nevis pēc savas dabas un pārākuma, bet laika ziņā[3].

Šajā citātā vairāk vai mazāk izvērsti parādās visi šai raksta sadaļai būtiskākie augustīniskās jautājumi, kas saistīti ar ticības un zināšanu attiecību izpratni. Pirmkārt, gribas izšķiršanās par ticību kādai autoritātei un prāta attiecības temporālā griezumā. Ticība autoritātei ir pirms noteiktu patiesību aptveršanas ar prātu. Tas pirmām kārtām attiecas uz reliģiskām patiesībām, kuru apzināšanās, atzīšana un izpratne ir cieši saistīta ar cilvēka pārdabisko mērķi - ticība (piekrišana autoritātei) sagatavo ceļu prātam un noteiktu lietu, kurām iepriekš ir tikai noticēts, izpratnei, tā ir nepieciešams posms ceļā uz reliģisko patiesību tveršanu, kas vienīgais arī ved uz laimīgu dzīvi.

Kaut arī reliģiskās patiesības ir Augustīna intereses centrā, ticības kā kognitīvas spējas darbības lauks ar tām neaprobežojās, un citu ticības atziņu (credibilia) apskatei domātājs pievēršas vairākkārtēji, lai iespējami skaidri atklātu un darītu saprotamu ticības būtību, jo visu atziņu gadījuma darbojas viena un tā pati spēja. Darbā ‘De diversibus quaestionibus octoginta tribus’ tiek apskatīti trīs ‘ticamā’ veidi:

Ir trīs ticības atziņu veidi. Pirmajā ietilpst tādas atziņas, kurām var tikai ticēt un kuras nekad nevar zināt, kā, piemēram, visa vēsture, kas attiecas uz laicīgajiem notikumiem un cilvēku darbiem. Otrajā ietilpst tādas atziņas, kurām ticēt ir jau tās zināt, piemēram, visi cilvēku atzinumi par skaitļiem vai jebkādām citām teorētiskajām zinībām. Trešajā ir tās, kurām vispirms jātic, lai pēc tam zinātu, un tādas ir atziņas par dievišķajām lietām, kuras var zināt tikai tie, kam ir tīra sirds, un tas notiek tad, kad tiek pieņemti un ievēroti noteikumi, kas nodrošina labu dzīvi[4].

Citiem vārdiem, vēsturiskie notikumi un paziņu atstāstītie atgadījumi vienmēr paliek mūsu racionāli izvērtētas ticības laukā, matemātisko un loģisko sakarību gadījumā ticība sakrīt ar sapratni. Arī pārpasaulīgās patiesība aptvert ir iespējams (šajā dzīvē, vai arī nākamajā) ar vienu gan nosacījumu – vispirms tām ir jānotic.

Skatījums uz Augustīna ticības traktējumu būtu nepilnīgs, ja uzmanība netiktu pievērsta pragmatiskajai nokrāsai, ko tā nepieciešami iegūst kā vienīgais ceļš uz uz reliģisku patiesību izpratni un laimīgu dzīvi. To apliecina Augustīna vārdi: ‘Es zinu, cik derīgi ir ticēt daudz kam tādam, ko nezinu (..). Tāpēc, lai gan daudzus priekšmetus es nevaru zināt, es zinu par derīgumu tiem noticēt.’ (De magistro, 11, 342) Šī pragmatisma nots augustīniskajā ticības traktējumā nenoliedzami norāda uz tās racionālo iedabu. Jāpiezīmē gan, ka racionalitāte un orientācija uz derīgumu Augustīnam raksturo visus cilvēka gnozeoloģiskos meklējumus kopumā, neaizmirstot gan to, ka derīgais, nevar vienlaicīgi nebūt arī labais un pareizais; šeit viņš seko antīkajai tradīcijai.

Šis Augustīna mācības elements cieši saistīts ar kādu citu – jautājumu par autoritātes izvērtējumu. Lai gan griba ir atbildīga par uzticēšanos autoritātei, tās izvērtējums ir citas kognitīvas spējas ziņā. Tā prāta, kas vēl neaptvēris patiesību, ‘(..) uzdevums – tikai izspriest, kuriem cilvēkiem vai grāmatām būtu jātic vairāk, samērojot ar pareizu dievbijību, kurā vienīgi arī slēpjas glābšanās. (..)’ (De vera relig. 25, 467.) Tātad noteikta cilvēka uzdevumu un mērķu izpratne, kā arī to saattiecinājums ar tās vai citas autoritātes solījumiem un līdzekļiem, kas tiek piedāvāti šī mērķa sasniegšanai, nosaka autoritātes izvēli. Jāsaka gan, ka šajā sapratnes stadijā prāts vēl vadās pēc tā, ko atzīst par ticamāku un derīgāku, jo patiesību tas vēl nav sasniedzis. Turpretī acīmredzamu patiesību jau sasniegušai dvēselei nekāda cilvēciska autoritāte vairs vajadzīga nav (skat. ibid., 25, 468.). Citiem vārdiem, patiesībai ir pašas augstākās autoritātes statuss.

Te būtu jāapstājas, cerot, ka arī tik nelielam ieskatam Augustīna ticības un zināšanu attiecību izpratnē būtu jābūt pietiekamam, lai pēc brīža saprastu, kāpēc tā nav samierināma ar to priekšstatu par skepticisma mācību, kas viņam bija izveidojies, iepazīstoties ar to pastarpināti, caur Cicerona darbiem[5].

Un tomēr tepat būtu jānorāda arī uz skepticisma problemātikas konstruējošo raksturu agrīnajā Augustīna filosofijas izstrādes posmā. Varu tikai pievienoties Džonam Ristam, kurš rakstā, kas veltīts Sv. Augustīna izpratnei par saistību starp prātu un ticību, norāda uz skepsi par cilvēka prāta spējām iegūt zināšanas kā vienu no diviem elementiem (otrs ir pārliecība par patiesības izzināmību, kas skepticismam ir pretēja), kas licis Augustīnam secināt, ka pārliecība jeb ticība ir vienīgais atlikušais ceļš uz zināšanu ieguvi[6]. Tas skepticismu un skepticisma problemātiku ļauj saukt par būtisku pakāpienu domātāja gnozeoloģijas tapšanā.

Šai mācībai, kas vispirms būtiski ietekmējusi Augustīnu un pēc tam kļuva par uzbrukuma objektu no viņa puses, arī veltu divas nākamās raksta sadaļas.

1.2. Akadēmijas skepticisms

Darbā ‘Contra academicos’ Augustīns vēršas pret Platona akadēmijā uzplaukušo skepticismu, kas tajā bija vadošā vēsma no brīža, kad par tās vadītāju kļuva Arkesilajs (ap 265. gadu pirms Kristus), līdz cits tās vadītājs Antiohs no Askalonas apmēram divsimt gadus vēlāk ‘(..) atteicās no Akadēmijas skeptiskās metodoloģijas par labu eklektiskai stoicisma asimilācijai, piemērojot to noteiktām Platona un Aristoteļa filosofijas iezīmēm’[7]. Šo Platona akadēmijas posmu Augustīns dēvē par ‘Jauno akadēmiju’[8]; tomēr skepticisma vēsture ir krietni senāka, tā rašanās tiek saistīta ar Pirrona vārdu, kas miris ap 270. gadu pirms Kristus. Par viņu nav saglabājies īpaši daudz ziņu, turklāt tās, kuras līdz mums ir nonākušas, mēdz būt pretrunīgas. Tā arī Augustīns ar Pirronu bija pazīstams kā ar morālfilosofu, nevis skeptiķi, jo tieši tā šis domātājs tiek raksturots Cicerona darbos[9], kas ir galvenais avots, no kura Augustīns guvis ziņas par Akadēmijas skeptiķiem[10]. Arī ar Seksta Empīriķa[11] darbiem Augustīns nebija pazīstams. Tāpēc pievērsīšu uzmanību tieši Jaunās akadēmijas nostādnēm, īpaši pakavējoties pie tiem aspektiem, kas visciešākajā veidā saistīti ar darbu ‘Contra academicos’ problemātiku. Šo pašu iemeslu dēļ arī apzīmējumus ‘akadēmiķi’ un ‘skeptiķi’ savā darbā lietošu kā sinonīmus.

Grūtības rada tas, ka par Akadēmijas skeptiķiem ir saglabājušās tikai fragmentāras ziņas, tās bieži vien ir neskaidras, un, tā kā šo ziņu sniedzēji (piemēram, Seksts Empīriķis) ne vienmēr atturējās no to pārinterpretācijas un piemērošanas savai mācībai, akadēmiķu skepticisms ne vienmēr ir pilnībā rekonstruējams. Tomēr filosofijas vēsturnieki ir mēģinājuši gūt kopainu, līdzīgi tam kā to IV gadsimtā darījis arī Augustīns, lai arī viņa rīcībā esošo avotu skaits bija ierobežotāks.

Skepticisma vēsmas Akadēmijā ienesa Arkesilajs no Pitanes, kas, kļuvis par šīs iestādes vadītāju, nevēlējās ieturēt iepriekšējo tradīciju, kur pēc A. A. Longa liecības lielākā uzmanība tika pievērsta morālfilosofijas jautājumiem. ‘Liekas, ka viņš juta, ka Akadēmija zaudēja sākotnējo stimulu (incentive), ko tā bija iemantojusi caur Platonu no Sokrata, attiecībā uz bezkaislīgu un nedogmatisku izpēti’[12]. Arkesilaju vairāk interesēja sokratiskā metode, nevis Platona pozitīvā filosofija, tāpēc arī viņa paša filosofijai drīzāk ir metodoloģisks raksturs. Longs apgalvo, ka Arkesilaja filosofiskā metode ir tā pati sokratiskā procedūra, kas uzlabota, lai ņemtu vērā filosofijas stāvokli trešajā gadsimtā (Ibid). Acīmredzot tieši Akadēmijas skepticisma filosofijas metodoloģiskais raksturs ir pamatā tam, ka nedz Arkesilajs, nedz arī slavenākais Jaunās akadēmijas vadītājs Karneads (kuram pievērsīšos nedaudz vēlāk), neuzskatīja par nepieciešamu savas idejas nodot pierakstiem, tādējādi atstājot saviem sekotājiem milzīgi plašu lauku interpretācijām par savu nostāju.

Skeptiskās metodoloģijas būtība ir pieņemt sava oponenta pozīciju un, izejot no tās pamatpremisām, parādīt, ka tā ir pašpretrunīga. To Arkesilajs un viņa sekotāji izmantoja, lai kritizētu sava laika dogmatiskās mācības, vispirms jau stoicismu un epikūrismu. Teikto var ilustrēt, minot kādu Arkesilaja kriticisma piemēru[13], kurā viņš vēršas pret stoicisma izziņas teoriju.

Detalizēti neiedziļinoties stoiķu izziņas teorijā, var apgalvot, ka viņi izšķir trīs epistemoloģiskos stāvokļus: zināšanas, aptveršanu un viedokli. Pēc viņu uzstādījuma zināšanas piemīt gudrajam un viedoklis visiem pārējiem (muļķiem). Ar ‘aptveršanu’ jeb ‘satveršanu’ (katalêpsis) stoiķi apzīmēja precīzu uztveri, ko kāds var iegūt caur sajūtām un kas pilnīgi atbilst ārējās pasaules lietu kārtībai (kaut ko aptvert nozīmē to satvert tādu, kāds tas tiešām ir realitātē). Stoiķu izziņas teorijas pamatā ir ticība tam, ka noteikti sajūtu tvērumi ir acīmredzami patiesi. Turklāt (un tieši no šī punkta savā kritikā atsperas Arkesilajs), runājot par ‘aptveršanu’ jeb ‘tvērumu’, viņi vēl nenodala gudro no muļķiem. Stoiķi uzskatīja, ka visi cilvēki var uztvert lietas, taču tikai gudrā ‘tvērums’ ir drošs un nesatricināms, jo gudrais ir spējīgs atšķirt patiesu tvērumu no tāda, kas varētu būt arī aplams, un piekrist (sajūtošā subjekta piekrišana sajūtu tvērumam ir ļoti būtisks stoiķu izziņas teorijas elements) tikai pirmajam tvērumu veidam. Tikai gudrā tvērums veido zināšanas, bet muļķiem pieejams tikai viedoklis.

Arkesilaja iebildumi šai teorijai ir sekojoši. Tā kā stoiķi paši apgalvo, ka ir tikai gudrie un muļķi, praksē ‘tvērums’ vienmēr izrādīsies vai nu zināšanas (gudro uztveres gadījumā), vai arī viedoklis (pārējo uztvere). Līdz ar to tvērums nav kaut kas pāri pārējiem epistemoloģiskajiem stāvokļiem stāvošs vai no tiem atšķirīgs, un tāpēc tas nevar kalpot par patiesības kritēriju. Ar to gan Arkesilajs neaprobežojas. Tālāk savā kritikā viņš pievēršas ‘aptveršanas’ jēdzienam, ko stoiķi traktēja kā piekrišanu kognitīvajam iespaidam, un parāda, ka šis traktējums ir nepieņemams divu iemeslu dēļ – pirmkārt, mēs piekrītam propozīcijām, nevis iespaidiem, un, otrkārt, nav atrodams tāds patiess iespaids, kas ne pie kādiem apstākļiem nevarētu būt aplams.

Šīs tēzes pamatojumam Arkesilajs (un vēlāk Karneads) velta lielu uzmanību, parādot, ka nav iespējams piedāvāt tādu ‘nodalošo pazīmi’, kas vienmēr liecinātu par patiesu ‘kognitīvu iespaidu’. Skeptiķi atsaucas uz noteiktiem apstākļiem, kuros acīmredzami patiesi iespaidi pēc tam izrādās maldīgi, uz problēmām, kas saistītas ar identisku dvīņu identifikāciju, uz sapņiem un halucinācijām[14].

Katrā ziņā otrā Arkesilaja tēze ir pretrunā ar stoiķu mācību. Viņu izpratnē kognitīvu iespaidu raksturo tas, ka tas ir patiess un nevar būt aplams. Tāpēc arī gudrais var tam piekrist un, balstoties uz tā, izdarīt patiesus spriedumus, tādējādi nonākot pie zināšanām, pretstatā muļķiem, kas piekrīt itin visam un savā darbībā vadās pēc viedokļa, nevis zināšanām. Tas padara saprotamu arī citu stoiķu postulātu, kas paredz, ka gudrajam ir jāatturas no sprieduma tajos gadījumos, kad patiess tvērums nav iespējams. Šis postulāts un Arkesilaja izvirzītais iebildums stoiķu tvēruma definīcijai Arkesilajam ļauj izdarīt sekojošu slēdzienu:

(i) ‘ja patiess tvērums nav iespējams, stoiķu gudrajam vienmēr ir jāatturas no sprieduma izdarīšanas’

(ii) ‘nav tādu iespaidu, kas atbilst stoiķu patiesajam tvērumam’

tātad: ‘stoiķu gudrajam vienmēr ir jāatturas no sprieduma izdarīšanas’

Tā kā patiess tvērums nav iespējams, stoiķu gudrajam ir jāatturas kā no piekrišanas sajūtu tvērumiem, tā arī no spriedumu izdarīšanas, ja vien viņš nevēlas vadīties pēc viedokļa līdzīgi tam, kā to dara muļķi. Tā Arkesilajs, pieņemot pašu stoiķu nostādnes, ir parādījis, ka piekrišana tvērumam nekad nevar būt labi pamatota, jo nav skaidra kritērija kas ļautu tai tādai būt; bet līdz ar to ir parādīta arī visas stoiķu izziņas teorijas nepietiekamā pamatotība. Arī citu dogmatisko mācību nostādņu kritikā Arkesilajs izmantojis līdzīgu pozīciju, un uz to savā darbā ‘Contra academicos’ atsaucas arī Augustīns, lai gan, kā vēlāk būs redzams, viņš skeptiķu argumentos saskatīja citu nolūku.

Cik var spriest, akadēmiskajiem skeptiķiem visvairāk rūpēja tieši dogmatisko skolu kritika, un viņu lielākais devums ir saistīts tieši ar filosofijas kritiskās funkcijas atjaunošanu hellēnistiskās filosofijas kontekstā[15]. Tāpēc paša Arkesilaja filozofiskā pozīcija, ja tāda vispār ir bijusi, ir visai grūti restaurējama. Pēc Cicerona liecības, uz ko norāda A.A. Longs, Arkesilajs ‘noraidīja jebkādas zināšanas, pat tās, kuras Sokrats bija sev paturējis’, un no tā izdara secinājumu, ka viņš ir atstājis atklātu jautājumu par predikātu ‘patiess’ un ‘aplams’ piemērošanas leģitimitāti, kā arī noraidījis tāda veida zināšanu kritērija iespēju, kas pamatoti varētu šos predikātus piemērot noteiktiem apgalvojumiem[16]. Bet līdz ar to nav arī stingra pamata izdarīt kategoriskus apgalvojumus par lietu kārtību pasaulē. Tāpēc, ja tiešām Arkesilajs, kritizējot stoiķus, aizstāvēja savu pozīciju, kas būtu saistāma ar nepieciešamību atturēties no piekrišanas, tad tā varētu izrietēt no noteiktas izpratnes par nepieciešamību atturēties no kļūdīšanās. Tomēr man liekas, ka filosofijas būtību šīs domātājs saskatījis pašā diskusijā, metodes pielietojumā. Varu tikai pievienoties grāmatas ‘The Hellenistic Philosophers’ autoriem, kas uzskata, ka Arkesilajs atturējās no visām doktrīnām[17].

Arkesilaja pozīciju turpināja arī slavenākais no viņa sekotājiem Karneads. Līdzīgi kā pirmais milzīgu uzmanību veltīja agrīno stoiķu kritikai, arī Karneads pievērsās galvenokārt Hrīsipa[18] teoriju apkarošanai. Vēršoties pret dažādām ētikas teorijām, stoiķu teoloģiju, izziņas teoriju un mācību par predestināciju, savā argumentācijā Karneads izmantoja Akadēmijā jau ierasto sokratisko metodi. Karneada devums sava laika filosofijas attīstībai ir milzīgs, un detalizētai tā apskatei šeit nav vietas, taču daži būtiski momenti noteikti ir jāakcentē, jo tiem ir cieša saistība ar Augustīna darbu ‘Contra academicos’.

Pretstatot Karneadu Arkesilajam, Longs raksta, ka pirmais, balstoties skolotāja nostājā, ka jāatsakās no spriedumu izdarīšanas, rūpīgi izstrādāja ‘ticamības’ teoriju (theory of ‘probability’), kas var tikt uzlūkota kā epistemoloģiska teorija, ja vien mēs paturam prātā, ka tā nepretendē uz drošticamu skaidrību[19]. Šo teoriju Karneads esot attīstījis pēc stoiķu epistemoloģijas pārdomāšanas un noraidīšanas. Pēc stoiķu domām, spriedums par lietu kārtību pasaulē ir atzīstams par patiesu tikai tad, ja tas atbilst šādiem viņu pašu izvirzītajiem nosacījumiem:

(i) tas ir pamatots tādā iespaidā, kas pareizi atspoguļo objektus

(ii) uztverošais apzinās, ka šim uztvērumam var uzticēties

Abiem šiem nosacījumiem, pēc stoiķu mācības, atbilst tas, ko viņi sauc par ‘kognitīvo iespaidu’ (katalêptikê phantasia), kas jau tika pieminēts Arkesilaja un agrīno stoiķu diskusijas sakarā. Longs norāda, ka Karneads ir atzinis gan to, ka sajūtu iespaidi ir, gan arī to, ka daži no tiem var atbilst pirmajam nosacījumam, taču tam nav nekādas jēgas, kamēr nav piepildījies arī otrs nosacījums, bet tas, savukārt, piepildīties nevar. Neviens sajūtu iespaids nevar garantēt sevis paša atbilstību objektam. Sajūtu iespaidiem nav tādu raksturīpašību, kas nodalītu tādu, kam var pilnīgi uzticēties, no tam pretējā. Sajūtu iespaids var izrādīties patiess, to Karneads nenoliedz, taču mēs nevaram zināt, vai tas tāds ir[20]. Savas nostājas pamatojumam viņš piemin virkni situāciju (tostarp sapni), kad mēs uzskatām, ka sajūtas ir patiesas, taču tās izrādās aplamas. Rezultātā kļūst skaidrs, ka mēs nevaram nodalīt patiesus iespaidus no aplamiem, un tāpēc stoiķu zināšanu kritērijs izrādās neatbilstošs viņu pašu izvirzītajiem nosacījumiem.

No savas puses Karneads piedāvā nošķīrumam 'patiess/aplams' alternatīvu nošķīrumu, kas atšķirībā no iepriekšējā ir atkarīgs nevis no sajūtu iespaidu atbilstības ārējās pasaules lietu kārtībai, bet gan vairāk no paša uztvērēja. Citiem vārdiem, sajūtu tvērumu subjektīvajās attiecības (t.i. to attiecībās ar uztvērēju) var rast atšķirību, kas nav rodama to attiecībās ar objektu, ko šie sajūtu tvērumi reprezentē. Tā Karneads izšķir ticamus sajūtu iespaidus un tādus, kas uzticību nerosina. Acīmredzot viņa izejas punkts šeit ir ikdienas pieredze, kad mums dažas lieta parādās skaidri, bet citas – ne. Ikdienā mēs operējam ar ticamības pakāpēm[21], vadoties no apstākļiem, kuros sajūtu iespaidi mums parādās. Atsevišķos šībrīža sajūtu tvērumus mēs izvērtējam pēc saviem priekšstatiem, kas mums izveidojušies pieredzes ceļā un nav atkarīgi no tagadējās situācijas. Citiem vārdiem, savā sajūtu tvērumu ticamības izvērtējumā mēs rīkojamies racionāli. Karneada pozīcija gan ir krietni niansētāka, jo paredz dažādu ticamības pakāpju nošķīrumu, taču tajā iedziļināties šeit nevēlos.

Šī Karneada pozīcija tradicionāli tiek traktēta kā probabilisma doktrīna. ‘The Hellenistic Philosophers’ autori, Longs un Sedlijs, min vairākus argumentus pret šo skatījumu; to aplūkojumam nevar paiet garām. Pirmkārt, tiek atzīmēta Karneada lietotās terminoloģijas neatbilstība koncepcijai, ko tradicionāli saista ar viņa ‘doktrīnu’. Tā probabile ir Cicerona tulkojums grieķu vārdam pithanon, ko pareizāk būtu tulkot kā ‘pārliecinošs’ (skat. LS, 69, 459). Otrkārt, Akadēmijas filozofa pozīcijas patieso nolūku labāk par citām liecībām atklāj izmaiņas stoiķu mācībā, kuras konceptuālie instrumenti šajā stoicisma attīstības posmā vedina domāt, ka stoiķi ar to palīdzību ir centušies atrisināt Karneada uzrādītās problēmas. ‘Šie vēlīnākie stoiķu papildinājumi faktiski izskatās kā Karneada ievedumi, kas tika pateicīgi pieņemti kā uzlabojumi sākotnējai stoiķu doktrīnai (..)’ (Ibid.) Tas ļauj secināt, ka Karneada ‘pārliecinošā iespaida' jēdziens ir formulēts viņa polemikā pret stoiķiem un tā uzdevums ir parādīt, ka viņš var uzturēt savu vispārējo uzbrukumu stoiķu zināšanu kritērijam, neatstājot vietu stoiķu iebildumiem, ka viņa pozīcija izslēdz jebkādus kritērijus cilvēka darbībai. Tādējādi Karneada ‘pārliecinošais iespaids' ir koncepts, kas radies stoiķu izziņas teorijas ietekmē, un Karneads to piedāvā kā stoiķu mācības uzlabojumu, parādot, ka ‘pārliecinošais’ stoiķu nolūkam kalpos pat labāk par nesasniedzamo skaidrību, uz ko viņi pastāv (skat. ibid., 69, 460). Šādai ne tikai polemiskai, bet arī konstruktīvai Karneada ieņemtās pozīcijas interpretācijai es gribētu noticēt.

Vēl gan paliek svarīgais jautājums par atturēšanos no piekrišanas. Līdzīgi Arkesilajam Karneads varētu būt parādījis, ka stoiķu gudrajam ir jāatturas no piekrišanas ikvienam iespaidam un jāatturas no spriedumiem, ja vien viņš negrib zaudēt ‘gudrā’ apzīmējumu. Taču jautājums ir par to, kā paša Karneada ‘pārliecinošais iespaids’ ir savienojams ar postulātu, ka jāpiekrīt tikai tam, kas ir skaidri patiess. Atbildot uz to, akadēmiķi ‘(..) nodalīja divus piekrišanas veidus, un konteksts kurā tas ticis darīts ir saistīts ar Karneada kritēriju. Jebkādos apstākļos akadēmiķis atturas no sprieduma par visu: viņš nekad neuzticas tam, ka kaut kas ir vai nu patiess, vai aplams. Un tomēr, saglabājot šo stingro atturēšanos no sprieduma, viņš pieļauj vieglu piekrišanas formu, tas ir, viņš saka ‘jā’ pārliecinošiem iespaidiem un ‘nē’ nepārliecinošajiem. (..) Tādi iespaidi ir pietiekami, lai motivētu viņa darbības, taču tie neuzspiež viņam viedokļus’ (LS, 69, 460). Citiem vārdiem, šī nodalījuma ieviešana nodrošina akadēmiķus pret iebildumiem par rīcībnespēju, kā arī ļauj tiem paturēt 'gudrā' jēdzienu, atsakoties no drošticamu atziņu iespējas pieņemšanas.

Pēdējais jautājums ir jāskata ciešā sasaistē ar iepriekšējo, kā tā nepieciešams pielikums un turpinājums; uz to norāda citātā atrodamā atsauce uz nošķīruma tapšanas kontekstu. Tas savukārt ļauj palikt pie jau pieminētās Longa un Sedlija piedāvātās Karneada filosofijas interpretācijas. Un tomēr šeit jāpiebilst, ka, lai kāda arī būtu bijusi paša Karneada nostāja (ko tagad var dažādi interpretēt), Augustīns vēršas gan pret sekošanu ticamajam, gan pret atturēšanos no piekrišanas kā pret akadēmiķu doktrīnu.

Cits ar Karneadu saistīts jautājums, kas būtu pelnījis rūpīgāku aplūkojumu, ir viņa izpratne par brīvo gribu. Līdzīgi iepriekšējām nostādnēm, arī par šo ziņas ir gūstamas tikai no liecībām par Karneada polemiku ar dogmatiskajām skolām, konkrēti ar stoiķu mācību par predestināciju. Neiedziļinoties šajā diskusijā kopumā, tikai akcentēšu divus tās jautājumus. Pirmais ir saistīts ar iebildi pret stoiķu priekšstatu, ka cilvēkam dotais prāts liecina par dievu providenciālo nodomu. Uz to skeptiķis norāda, ka cilvēka prātu var uzskatīt par kaut ko labu, t.i., par providences noteiktu tikai tad, ja tas tiek labi izmantots, bet tas, vai prāts tiek izmantots labi vai slikti, ir atkarīgs tikai no mums, tikai no tā, kā mēs izvēlamies to lietot[22]. Šāda izvēles brīvība, savukārt, drīzāk ir liecība pret providenci. Cits gadījums, kad Karneads piemin brīvo izvēli, ir stoiķu determinisma kritika. Pēdējais paredz, ka visa vēsture ir cēloņu un seku ķēde, kurā katru nākošo posmu nosaka iepriekšējais. Acīmredzot no šīs nostādnes Karneads izsecināja, ka nekas nav mūsu spēkos, taču tas ir pretrunā ar mūsu tiešo pieredzi, jo mēs paši nosakām savu rīcību, un tas ir pretrunā ar stoiķu mācību. Šis arguments, protams, prasītu detalizētāku iztirzājumu, it īpaši ņemot vērā Karneada devumu ‘nepieciešamības’ veidu nošķīrumā (skat. LS, 70, 466), taču pie tā šeit nepakavēšos. Būtiski ir tas, ka abos gadījumos Karneads atsaucas uz rīcības brīvību kā pieredzes faktu. Ir grūti spriest, vai viņš atzina gribas brīvību, taču par liecību tam var kalpot kaut vai tas, ka Karneads atstāja gudrā rīcības ziņā piekrišanu (vai atteikšanos no) sajūtu tvērumiem, kad mēģināja uzlabot stoiķu izziņas teoriju, un tas acīmredzami liecina izvēles brīvības klātesamību subjektā. Un, lai arī Sokrats Platona dialogos saviem sarunbiedriem aizliedz uzskaitīt atsevišķās aplūkojamā priekšmeta (gudrības, draudzības vai cita meklējamā koncepta) izpausmes, varētu pieņemt, ka Karneads, norādot uz ikdienas pieredzi, nav pretrunā ar savu skolotāju, jo brīva izvēle piemīt cilvēka rīcībai pēc būtības.

Vēl jo vairāk, visa skeptiskā metode ir tukša (pielietojama polemikā) un tāpēc brīva no dogmām, kas kaut kādā veidā varētu ierobežot izvēli – vienu no Augustīna gribas (voluntas) galvenajām funkcijām.

Kā norāda Longs un Sedlijs, Karneada autoritāte bija tik liela, ka pēc sholarha nāves viņa sekotāji uzskatīja par nepieciešamu drīzāk aizstāvēt tieši viņa, nevis Sokrata un Platona filosofiju. Tā viņa tiešais pēctecis Klitomahs kataloģizēja milzīgo Karneada argumentu klāstu, atstājot vēlākiem lasītājiem iespēju tos interpretēt gan kā tīri dialektiskus, gan kā tādus, kas varētu paust arī paša Karneada nostāju noteiktos jautājumos. Cik var spriest, vēlākie Akadēmijas sholāri priekšroku deva otrajai interpretācijai (skat. LS, 68, 448). Tā rezultātā Cicerons I gs. pirms Kristus pirmajā pusē, mācoties pie Akadēmijas sholāra Filona no Lārisas, klausījās tādu ‘skeptisko’ filosofiju, kas vairs nebija orientēta tikai uz polemiku, bet jau piedāvāja savas nostādnes. Un tieši no Cicerona sarakstītajiem darbiem Sv. Augustīns jau mūsu ēras IV gs. guva plašākās liecības par Arkesilaju un Karneadu. Augustīna skatījumam uz skeptiķiem arī veltīta nākamā raksta sadaļa.

1.3. Augustīns un Akadēmijas skepticisms

Aurēliju Augustīnu no slavenākajiem Akadēmijas skeptiķiem šķir vairāki gadsimti, un ar skepticisma filosofiju viņš varēja iepazīties tikai caur pārstāstu pārstāstiem, tāpēc nav jābūt pārlieku pārsteigtiem par to, cik lielā mērā Augustīna skeptiķu redzējums atšķiras no vēsturiskās akadēmiķu filosofijas. Kā jau tika norādīts, ‘Contra academicos’ autors ar skepticismu tuvāk iepazinās, lasot Marka Tullija Cicerona darbus, it īpaši dialogu grāmatas, kas pazīstamas ar kopējo nosaukumu Academica. Tāpēc būtu pamatoti pieņemt, ka Augustīna skepticisma traktējums atrodas tiešā Cicerona ietekmē. Tomēr skepticisma nostādņu interpretāciju vēsture neietilpst mana uzdevumā, tādēļ pievērsīšos tikai tam skepticisma izpratnes variantam, kuru savā darbā Pret akadēmiķiem piedāvā Augustīns.

Akadēmiķu pozīcijas iztirzājumam viņš pievēršas darba II grāmatā. To lasot, nevar neieraudzīt ļauno joku, ko vēsture ir izspēlējusi ar skeptiķu filosofiju. Augustīns viņiem pārmet tieši tās lietas, ko paši akadēmiķi ir izmantojuši par iebildumiem citām filosofijas skolām. Akadēmijas skepticisms, kura vēsturiskie pārstāvji uzsvaru galvenokārt likuši uz dogmatisko mācību atspēkošanu, pats tiek uzlūkots kā dogmatiska mācība. Skeptiķu secinājumi par stoiķu izziņas teoriju, kurus tie izmantoja pēdējās kritikai, Augustīna skatījumā ir pašu akadēmiķu mācības nostādnes.

Pirms pāriet pie Augustīna skatījuma raksturojuma, jāatzīmē, ka, lai cik dažādas būtu mūsdienu filosofijas vēsturnieku piedāvātās Arkesilaja un Karneada nostādņu interpretācijas, akadēmiķu skepticisms netiek uzskatīts par dogmatisku mācību. Tikai viena nostādne tiek nešaubīgi atzīta par pašu Jaunās akadēmijas pārstāvju pozīciju — tēze par lietu neizzināmību. (skat. LS, 68, 446). Šajā sakarā, manuprāt, ir svarīgi ievērot, ka tā attiecas tikai uz izziņas teoriju, nevis visu filosofijas jautājumu lauku kopumā (kā par to runā Augustīns). Tajā nav pateikts nekas vairāk kā vien tas, ka sajūtu tvērumā cilvēkam nav pieejama lietas būtība jeb lieta tieši tādā veidā, kā tā ir objektīvā realitātē, un pārsteidzīgi būtu to saprast, kā patiesības sasniedzamības iespējas noliegumu. Un šī tēze visdrīzāk ir saistīta ar stoiķu katalêptikê phantasia kritiku. Es gan šeit vēlējos uzsvērt vien to, ka tikai vienu nostādni skeptiķu filosofijā nešauboties var uzskatīt par pozitīvu (turklāt šaurā filosofijas nozarē).

II grāmatas sākumā, atbildot uz lūgumu raksturot Akadēmijas skepticismu, Sv. Augustīns dažos teikumos atklāj savu skeptiķu stratēģijas izpratni:

Akadēmiķi uzskata, ka cilvēks nevar izzināt tikai tās lietas, kas attiecas uz filosofijas lauku (..), un tomēr cilvēks var būt gudrs, un gudrības uzdevumu viņi (..) saskata patiesības meklējumos. No šejienes izriet, ka gudrais nekam neuzticas: jo viņš nepieciešami maldītos (kas no gudrā puses ir noziedzīgi), ja uzticētos apšaubāmām lietām. Bet to, ka viss ir apšaubāms, viņi ne tikai apgalvoja, bet arī apliecināja ar daudziem pierādījumiem. Nostādni par patiesības nesasniedzamību, viņi izsecināja no stoiķa Zēnona[23] definīcijas, ka (..) patiesais var tikt uztverta pēc tām pazīmēm, kādu nevar būt tam, kas ir aplams. Viņi pielika visas savas pūles, lai parādītu, ka pie tā nonākt ir pilnīgi neiespējami. Savas nostādnes aizstāvībai viņi piesauca filosofu nesaskaņas, sajūtu maldus, sapņus un halucinācijas, kā arī dažādus sofistiskus arguementus. Bet, tā kā no tā paša Zēnona viņi pienēma, ka nav nekā apkaunojošāka par maldiem, viņi visai attapīgi ieviesa šādu apsvērumu: ja reiz neko izzināt (percipi) nevar, bet balstīties uz viedokļiem ir visai apkaunojoši, tad gudrais nekad neko neapgalvos[24].

Tālāk, paskaidrojot, kā skeptiķi izvairās no apvainojuma rīcībnespējā, Augustīns atzīmē: ‘(..) viņi ieviesa ticamā (probabile) jēdzienu, ko sauca arī par patiesībai līdzīgu (verisimile), [un] sāka apgalvot, ka gudrais nekādā veidā nepārstāj pildīt pienākumus, jo viņam ir, kam sekot, bet patiesība [tomēr] slēpjas no viņa (..)’ (Ibid. II 5, 12, 56).

Būtībā šie divi citāti pietiekami labi atsedz augustīnisko skeptiķu redzējumu. Augustīna interpretācijā akadēmiķu mācība ir dogmatiska, un savos pamatos balstās divās nostādnēs[25]:

(i) ‘nekas nevar tikt uztverts’ kā patiess (nihil posse percipi)

(ii) ‘nekam nedrīkst piekrist (nulli rei debere assentiri)

Pirmā no tām ir izsecināta no Zēnona stingrā zināšanu kritērija, saskaņā ar kuru kā patiess var tikt uztverts tikai tas, kam nav nekādu kopīgu pazīmju ar maldīgo, kā arī no skeptiķu pārliecības, ka tādu uztveres gadījumu, kas atbilstu šim kritērijam, nav. Turklāt šo skeptiķu uzstādījumu Augustīns attiecina uz visu filosofiju kopumā, nevis tikai uz sajūtu uztveres teoriju, pret ko savā stoiķu kritikā vērsās Arkesilajs.

Otrā arī ir izsecināta no stoicisma mācības, precīzāk, no stoiķu gudrā izpratnes, kas paredz, ka gudrais nekad nepiekrīt apšaubāmajam (par ko var būt tikai viedoklis, nevis zināšanas). Līdz ar to otrā tēze nepieciešami izriet no pirmās. Būtībā Augustīns atkārto Arkesilaja stoiķu kritikas argumentācijas gaitu (kas jau tika iezīmēta iepriekšējā raksta sadaļā), taču tās rezultātus uztver kā akadēmiķu pozitīvo doktrīnu, nevis grūtības, kurās nonāk stoiķi.

Acīmredzot Augustīns uzskata, ka no abām tēzēm izriet noteikta gudrā rīcības izpratne skeptiķu gudrais - tāds, kas atturas no kategorisku spriedumu izdarīšanas. Vērā tiek ņemts arī Karneada diskusijā ar stoiķiem izvirzītais piedāvājums – gudrajam rīcībā vadīties pēc ticamā vai patiesībai līdzīgā. Rezultātā darbā ‘Contra academicos’ tiek piedāvāta šāda skeptiķu gudrā izpratne – tas, kurš noliedz patiesības sasniegšanas iespējas, nekam nepiekrīt, neizdara kategoriskus spriedumu, bet dzīvē vadās pēc tā, ko atzīst par patiesībai līdzīgu.

Savā skeptiķu kritikas konceptuālajā daļā Augustīns mēģina atspēkot visas šeit iezīmētās akadēmiķu nostādnes, lai arī jautājums par to, vai vēsturiskie skeptiķi pie tām pieturējās, paliek atklāts.

Atzīmējams ir vēl kas – par Arkesilaja nopelniem tiek uzskatīta filosofijas kritiskās funkcijas atdzīvināšana un ar to saistītā dogmatisko mācību kritika, kas vedusi pie šo mācību pārvērtēšanas un uzlabošanas. Kontrastā tam Augustīna lasījumā skepticisms vairāk līdzinās ‘aizguvēju mācībai’, kas nevis kritizē citas skolas, bet gan uz citu skolu atsevišķām, patapinātām un pārinterpretētām nostādnēm veido savu no tām atšķirīgu doktrīnu. Jau iepriekš citētajā darba II grāmatas fragmentā Augustīns, aprakstot skepticismu, piesauc no stoiķiem aizgūto ‘patiesības definīciju’, viedokļa kā apkaunojoša kognitīva stāvokļa izpratni un citas lietas. Rezultātā rodas sava veida vēstures ironija: kritizējošā Akadēmijas skepticisma skola pēc vairākiem gadsimtiem darbā ‘Pret akadēmiķiem’ tiek aprakstīta kā tāda, kas drīzāk nodarbojusies ar sev izvirzīto iebildumu atvairīšanu un visus pūliņus veltījusi savu dogmu saglabāšanai (aizstāvot to, ka tās ir ticamākas par citiem apgalvojumiem).

Manuprāt, acīmredzams ir tas, ka šādā interpretācijā Akadēmijas skepticisms, mīksti sakot, ir dīvaina mācība. Augustīns bija gana uzmanīgs, lai sajustu Cicerona akadēmiķu raksturojuma nepilnīgumu. Vēl vairāk, lai arī šī nepilnīguma patiesais iemesls viņam palika apslēpts, savā darbā viņš mēģina dot tā skaidrojumu.

Tā, pēc viņa domām, Akadēmijas skepticisms tika pieņemts, lai slēptu tās īsteno mācību (Platona filosofiju) un saglabātu to nemainīgu un tīru no citu mācību piejaukumiem. Acīmredzot viņš uzskatīja, ka stoicisms Arkesilaja dzīves laikā bija kļuvis par reāliem draudiem autentiska platonisma saglabāšanai. Iespējams, uz to viņu vedināja vēlākā Akadēmijas vēsture, konkrētāk – tas, ka Antiohs, kļuvis par Platona Akadēmijas sholarhu, ne tikai atteicās no skepticisma, bet arī platonismu sapludināja ar daudzām stoicisma nostādnēm. Augustīna redzējumā Arkesilajs šādas briesmas jau bija paredzējis, tāpēc hermetizēja seno Akadēmijas mācību, padarot to nepieejamu kuram katram, un tās aizsardzībai izstrādāja citu - uz polemiku orientētu, ar ko tad vēlāk arī tiek saistīta Jaunā akadēmija (skat. Contr. Acad. III 17, 38, 106). Tāds pēc Augustīna domām arī ir akadēmiķu skepticisma rašanās iemesls. Tālāk Karneads esot turpinājis skolotāja iesākto, taču īpašu vērību viņš pievērsa stoiķu un Hrīsipa atspēkošanai (Ibid., III 17, 39, 107). Un interesanti ir tas, ka pretstatā mūsdienu filosofijas vēsturniekiem, kuri drīzāk apspriež to, vai Karneada piedāvātajām nostādnēm ir tikai dialektisks raksturs, Augustīns tieši viņu uzskata par galveno polemiķi akadēmijas skeptiķu vidū.

Vēl šajā sakarā būtu jāatzīmē, ka Augustīns akadēmijas skeptiķu mācībā saskata norādes, kas liecina par to, ka skepticisms tikai aizsedz viņu ‘slepeno doktrīnu’. Tam nedaudz vēl pievērsīšos sadaļā, kur aplūkošu Augustīna pret skeptiķiem vērstos retoriskos argumentus.

Tomēr šāda Augustīna akadēmiķu rīcības stratēģijas pamatu izpratne nebūt nenozīmē, ka viņš skepticismā nav redzējis reālus draudus filosofijai. Par labu liecību tam kalpo kaut vai tas, ka ‘Contra academicos’ ir viens no pirmajiem darbiem, ko Augustīns sarakstījis pēc pievēršanās kristietībai. Ja skepticisms būtu ticis uzlūkots kā nekaitīgs, nebūtu vajadzības tik dedzīgi ķerties to apkarot. Vēl precīzāk šī darba sarakstīšanas motīvus atklāj viņa paša teiktais, proti, II grāmatā diskusijas dalībniekam Alipijam adresētie vārdi:

Vai tad tu nezini, ka manās domās vēl nav nekā skaidra (certum), bet meklēt to man traucē akadēmiķu argumenti un disputi? Nezinu, kādā veidā, taču viņi ir radījuši manā dvēselē ‘ticamību’ (probabilitas) (...), ka cilvēks patiesību atrast nevar. Tas ir mani darījis slinku un pavisam nevērīgu; un es neuzdrošinājos meklēt to, ko nebija lemts atrast gudrākiem un saprātīgākiem vīriem. Tāpēc, ja es iepriekš nebūšu pārliecināts, ka patiesību var atrast (tā kā viņi gandrīz mani ir pārliecinājuši par to, ka to nevar atrast), es to neuzdrīkstēšos meklēt (...).‘ (Contr. Acad. II 9, 23, 65).

Citiem vārdiem, skepticisms tiek uzlūkots par vienu no diviem šķēršļiem, kas stājas patiesības ceļā. Pasludinot patiesību par nesasniedzamu, skepticisms iedzen cilvēkus izmisumā, attur tos no filosofijas un padara slinkus attiecībā uz patiesības meklējumiem (sal. ibid. II 3, 8, 52). Otrs Augustīna uzrādītais šķērslis ir paļāvība uz to, ka patiesība jau ir sasniegta, – uzticēšanās dogmatiskām mācībām ar pārliecību, ka tās sniedz patiesas zināšanas. Likteņa ironija ir tāda, ka autentiskais Akadēmijas skepticisms, kas vērsās pret šo otro uzrādīto šķērsli, augustīniskajā redzējumā pats tiek atzīts par šķērsli, lai arī, manuprāt, pats Arkesilajs būtu viens no pirmajiem, kas vērstos pret tādu dogmatisku skepticismu, kādu to apraksta Aurēlijs Augustīns.

Es gribētu norādīt arī uz citiem darba ‘Contra academicos’ sarakstīšanas motīviem. Atsaucot atmiņā pirmo šī raksta sadaļu, acīmredzams kļūst tas, ka skepticisma nostādnes ir klajā pretrunā ar Augustīna ‘zināšanu ieguves teoriju’. Pietiks, ja minēšu divus apsvērumus:

(i) skeptiķi (augustīniskajā redzējumā) par nesasniedzamu pasludina patiesību, kas Augustīnam ir augstākā autoritāte

(ii) postulējot atturēšanos no piekrišanas ikvienā situācijā, viņi neatstāj vietu ticībai

Šīs divas nostādnes pilnīgi paralizē Augustīna gnozeoloģiju, kas gan, visdrīzāk, tika izstrādāta jau pēc darba ‘Pret Akadēmiķiem’ sarakstīšanas. Un tomēr tas, ka šī darba nobeigumā Augustīns norāda uz uzticību Jēzus Kristus autoritātei (sal. Contr. Acad. III 20, 43, 110), atklāj autora personisko ieinteresētību skeptiķu atspēkošanā. Rezumējot – Augustīns nevarēja izstrādāt savu ‘zināšanu ieguves teoriju’, kamēr netika atspēkotas skeptiķu nostādnes.

Pirms pāreju pie ‘Contra Academicos’ aplūkojuma, gribētu uzsvērt vēl divas nozīmīgas lietas. Pirmkārt, Augustīns pats kādā īpaši nedrošā un nestabilā savas dzīves periodā uz laiku bija kļuvis par skeptiķi[26], tas piešķir viņa kritikai subjektīvi nozīmīgu nokrāsu, padarot to tikai interesantāku. Un, otrkārt, savā skeptiķu atspēkojumā Augustīns izmanto skeptiķu metodoloģiju – izejot no oponentu nostādnēm, novest viņu mācību līdz absurdam. Tieši tā savā dogmatisko filosofijas skolu kritikā rīkojās Arkesilajs un Karneads.

2. Atbilde uz skepticismu darbā ‘Contra academicos’

2.1. Darba struktūra un diskusijas tēmas pieteikums

Darbs ‘Contra academicos’ ir pirmais no tiem Augustīna darbiem, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām[27]. Tas ir tapis ap 386.-387. gadu, neilgi pēc Augustīna pievēršanās kristietībai un ir veltīts akadēmijas skeptiķu doktrīnas atspēkojumam un zināšanu iegūstamības aizstāvībai[28].

‘Pret akadēmiķiem’ ir Augustīna galvenā un vienīgā izvērstā atbilde pret skeptiskajiem argumentiem, kurus viņš atradis Cicerona grāmatās[29]. Jāatzīmē gan, ka visi iebildumi akadēmiķiem tajā iekļauti nav, – drošticamības reflektīvo pamatojumu caur apšaubošo subjektu (kuram savā darbā vēl pieskaršos) kā argumentu pret patiesības nesasniedzamību Augustīns piedāvā citur — savā darbā par patieso reliģiju (‘De vera religione’).

Darbs sastāv no trim grāmatām un ir sarakstīts dialoga formā. Pirmajā grāmatā dialogs izvēršas starp diviem jaunekļiem, un pats Augustīns tajā iesaistās tikai pastarpināti; vēlāk šī diskusija tiek raksturota kā prelūdija, kurā filosofija ir it kā laipni pajokojusi ar dialoga dalībniekiem (sal. Contr. Acad. II 9, 64), pievēršot viņus nozīmīgākam jautājumam – Akadēmijas skeptiķu atspēkošanai, ko Augustīns izvērš otrajā un trešajā šī darba grāmatā. Un tomēr darbam kopumā tik būtiskais jautājums par patiesības meklēšanas nepieciešamību (sal. Contr. Acad. I 2, 30) un tās sasniedzamības iespējamību tiek uzdots jau pašā pirmās grāmatas sākumā kopā ar jautājumu par laimīgas dzīves izpratni. Tā kā laimīga dzīve arī ‘Contra academicos’ tapšanas laikā antīkās tradīcijas ietekmē tiek uzlūkota kā visu cilvēku rīcības mērķis, teju vai visi pārējie jautājumi ir vairāk vai mazāk pakļauti tās izpratnei. Un tieši tāpēc Augustīnam ir svarīgi atklāt patiesības un laimīgas dzīves saistību.

Dzīvot laimīgi nozīmē dzīvot atbilstoši labākajam, kas ir cilvēkā, t.i. dzīvot atbilstoši saprātam (sal. Contr. Acad. I 3, 35). Tā kā gudrais ir tas, kurš dzīvo saprāta vadībā, tikai viņš var būt īsteni laimīgs. Tālāk Augustīnu, protams, interesē gudrības un patiesības savstarpējā saistība, un dialogā pakāpeniski izvirzās divi pretēji šī jautājuma skaidrojumi – viens gudrību skaidro kā iemantojamu līdz ar patiesības sasniegšanu, otrs cilvēcisko (ierobežoto) gudrību saskata patiesības meklēšanā, tajā pašā laikā noliedzot patiesības sasniegšanas iespēju. ‘Filosofijas joks’ (sal. ibid., II 9, 64), uz kuru norāda Augustīns, ir otrā gudrības skaidrojuma atbilstība Akadēmijas skeptiķu gudrā izpratnei. Tās aplūkošanai, līdz ar citām akadēmiķu doktrīnas nostādnēm, Augustīns velta lielu ‘Pret akadēmiķiem’ II grāmatas daļu, lai lasītāju iepazīstinātu ar mācību (tam veltītas divas iepriekšējās raksta sadaļas), pret kuru III grāmatā izvērš graujošu kritiku. Gudrā traktējumam tās uzbūvē ir ierādīta milzīga loma. Pie ‘gudrā’ izpratnes aplūkojuma atgriezīšos vēlāk.

Pēc tam, kad ir parādīts, kā Augustīns identificē savu ‘ienaidnieku’ – Akadēmijas skepticisma mācību, lai arī savā redzējumā –, daži vārdi ir jāvelta viņa paša izpratnei par darbā uzrādītās diskusijas priekšmetu. Tam ir liela nozīme divu iemeslu dēļ – tā parāda apsvērumus šī darba sarakstīšanai, kā arī sniedz priekšstatu par Augustīna kā filosofa pašizpratni šī darba sarakstīšanas laikā. Gribētu pievērst īpašu uzmanību tam, ka dialoga dalībnieku uzstādītais diskusijas jautājums ir par ticamāko – par to, kas par tādu būtu atzīstams. ‘Ticamais’, kā iepriekš jau tika minēts, ir viens no svarīgākajiem elementiem skepticisma mācībā. Un tā skepticismu pārstāvošajam Alīpijam ir jāparāda, ka, pamatojoties uz akadēmiķu pierādījumiem, ticamāk ir pieņemt to, ka neko nevar uztvert kā patiesu un ka nevajag nekam piekrist, turpretī pats darba autors apņemas parādīt to, ka ticamāki ir citi apsvērumi – tas, ka gudrais var nonākt pie patiesības, un tas, ka ne vienmēr būtu jānoraida piekrišana (sal. Contr. Acad. II 13, 70). Šī solījuma realizācijas mēģinājums tiek izdarīts tajā ‘Contra academicos’ daļā, kura varētu tikt apzīmēta kā ‘skeptiķu atspēkojumam būtiskākā’. Te svarīgi ir pamanīt Augustīna līdzību ar skeptiķiem, ko viņš pats (šeit un vairākkārtēji citur darbā) arī uzsver. Tas, ka Augustīns savas intereses centrā nostāda ticamā atklāšanu, norāda uz to, ka diskusijā viņš vadīsies pēc šīs skeptiķu nostādnes – pieņemt to, kas parādās kā ticamākais. Viņa stratēģija konceptuālajā akadēmiķu kritikas daļā ir sekojoša: piespiest oponentu vienmēr par ticamu pieņemt to, kas tāds parādās, un pēc tam parādīt, ka ticamākas ir skepticisma pamattēzēm pretējās.

Taču, pirms pievēršos Augustīna konceptuālo argumenu analīzei, vienu raksta sadaļu gribētu veltīt tiem Augustīna iebildumiem pret skeptiķiem, kuri drīzāk ir retoriski un tāpēc nav iekļaujami konceptuālajā kritikas daļā.

2.2. Retoriskie argumenti pret skepticismu

Darbā ‘Contra Academicos’ izvērstās skeptiķu kritikas būtiskākā daļa, uz kuru faktiski arī ir attiecināms apzīmējums ‘skeptiķu atspēkojums’, neizsmeļ visus šajā darbā izvirzītos argumentus. Tāpēc iebildumus skeptiķiem, pēc to veida, var iedalīt divās daļās: konceptuālajā, kurā Augustīns parāda pašas mācības nespēju, izejot no tās nostādnēm, un retoriskajā. Turklāt retoriskos argumentus savā darbā Augustīns ir izvietojis kā pirms, tā arī pēc konceptuālās daļas, kas padara ‘Contra Academicos’ kompozīciju visai elegantu. Šādu darba izkārtojumu un arī retorisku argumentu piesaukšanu varētu attiecināt uz Augustīna kā izcila retorikas speciālista pieredzi, un tādam skaidrojumam noteikti ir savs pamats – aplūkotais darba struktūra tiešām ir retorikas meistardarbs, taču, iedziļinoties tekstā, paša autora teiktais liek domāt, ka tas nav vienīgais – viņu virzījuši arī citi motīvi, kas nav ļāvuši paiet garām argumentiem, kuru piesaukšana, nevērīgi sekojot tekstam, varētu šķist ne visai pamatota. Katrs (kā retoriskais, tā konceptuālais) skeptiķu kritikas elements ir atšķirīgs kā pēc savas struktūras, tā arī pēc uzdevuma, ko tas pilda tekstā. Tāpēc uzskatu par nepieciešamu, rakstā aplūkojot abus iebildumu veidus, tos nodalīt, šo sava darba sadaļu veltot izvērstam retorisko argumentu aplūkojumam, lai vēlāk varētu pievērsties jau konceptuālās kritikas daļas analīzei.

Ne bez pamata pirmais Augustīna iebildums skeptiķiem, kurā galvenā uzmanība tiek veltīta viņu lietotās terminoloģijas analīzei, ievietojams šajā raksta sadaļā. Pirms pāriet pie tā aplūkojuma, būtu vēl jāatsauc atmiņā, ka akadēmijas skeptiķi (tas jau vairākkārtēji ticis uzsvērts) savu mācību balsta divās nostādnēs – 1) nekas nevar tikt uztverts kā patiess, un 2) nekam nevajag piekrist. Turklāt tā kā par vienīgo gudrību tiek pasludināta nemaldīšanās, skeptiķi savam gudrajam liek atturēties no kategoriskiem spriedumiem. Tas gan neizslēdz iespēju izdarīt hipotētiskus spriedumus, noteiktas lietas atzīstot par ticamām (probabile), un savā rīcībā sekot tam, kas iepriekš par ticamu atzīts.

Augustīns pievēršas skeptiķu (viņa redzējumā) lietoto jēdzienu apskatei, vispirms atgādinot savam oponentam, ka skeptiķi izmanto arī citu apzīmējumu tam, kas tiek uztverts hipotētiskajos spriedumos. Tā apzīmējumam ‘ticams’ (probabile) ir sinonīms – verisimile (sal. Contr. Acad. II 7, 59), kas attiecas uz to pašu denotātu. Tas ir jāaplūko tuvāk. Verisimile ir saliktenis, kas veidojies no diviem vārdiem – ‘verum’ (patiess) un simile (līdzīgs). Latviešu valodā nav viena vārda, kas ietvertu abu tā latīņu ekvivalenta veidojošo daļu nozīmi reizē, tāpēc atliek vien iztikt ar nozīmes aprakstu. Verisimile - ‘tāds, kas šķiet līdzīgs patiesajam’ vai arī ‘tāds, kas atgādina patieso’[30]. Tātad skeptiķis savos spriedumos vadās pēc ticamā jeb ‘tā, kas ir līdzīgs patiesajam’. Citiem vārdiem,

‘skeptiķa viedoklis ir tāds, kas līdzinās patiesajam’ (sal. ibid.)

Taču jāatceras, ka skeptiķi pastāv uz to, ka nekas nevar tikt atzīts par patiesu, jo patiesība vispār nav sasniedzama. Rodas jautājums – ar ko salīdzinot, skeptiķa viedoklis ir atzīstams par tādu, kas līdzīgs patiesajam, ja patiesības nav? Nav skaidrs, kas ir atskaites punkts, kas viņam kaut ko ļauj atzīt par patiesībai līdzīgu – par ticamu. Lai ilustrētu situāciju, kurā nonācis skeptiķis, Augustīns viņu salīdzina ar cilvēku, kas apgalvo, ka kāds cits ir līdzīgs savam tēvam, lai arī pats viņa tēvu nekad nav redzējis (sal. Contr. Acad. II 7, 59. c.).

Pats Augustīns gan atzīst, ka šis pārmetums skeptiķiem ir ‘strīds par vārdiem, nevis lietām’, jo skeptiķi par ticamu vai patiesībai līdzīgu sauc to, kas mūs var pārliecināt rīkoties noteiktā veidā arī bez piekrišanas. ‘Bez piekrišanas’ nozīmē to, ka kaut kas tiek darīts, lai arī apsvērums, kas motivē rīcību, netiek atzīts par patiesu. (sal. Contr. Acad. II 11, 67). Atmiņā var atsaukt iepriekš jau iezīmēto Karneada divu piekrišanas veidu nošķīrumu. Kaut ko atzīstot par ticamu, skeptiķu gudrais (Augustīna izpratnē) to izvērtē pēc paša subjektīvās pieredzes – savā dzīvē viņš vadās pēc pragmatiski attaisnojama, racionāli apsvērta mērķu un līdzekļu saattiecinājuma, nevis pēc patiesības izpratnes. Citiem vārdiem, ‘patiesībai līdzīgā’ vai hipotētiskā sprieduma pamatā ir subjektīvi attaisnojamais.

Turpretī Augustīns apelē pie saliktenī ‘verisimile’ ietvertās nozīmes, nevis tā, ko ar šo jēdzienu sapratuši skeptiķi. Citiem vārdiem, ja akadēmijas skeptiķi un vēlāk, tos latīņu valodā tulkojot, Cicerons (sal. Contr. Acad. II 11, 67), būtu piemeklējuši citus vārdus to lietu apzīmēšanai, pēc kurām skeptiķu gudrais vadās savos slēdzienos, šim Augustīna argumentam vispār nebūtu bijis pamata.

To, ka ‘strīds par vārdiem’ argumentācijā ir negodīgs paņēmiens, būdams izcils retorikas speciālists, Augustīns ir sapratis gana labi. Arī to, ka viņu interesē patiesība un nevis strīds strīda dēļ, viņš ir atzīmējis vairākkārtēji, un visbeidzot – ‘Contra academicos’ ir atrodami arī citi, daudz pārliecinošāki argumenti pret skeptiķiem nekā šis. Tad kāpēc Augustīnam šis arguments bija jāpiesauc? Vienā no sava raksta sadaļām, aprakstot Augustīna skatījumu uz akadēmiķiem, jau minēju viņa pārliecību par to, ka skepticisms ir Akadēmijas ‘ārējā doktrīna’, kas tiek izmantota, lai slēptu savu patieso, ‘iekšējo’ mācību. Šajā sakarā viņš uzskatīja, ka attiecīgie termini – ‘probabile’ un ‘verisimile’ - ir akadēmiķu apzināti izvēlēti kā līdzeklis, lai ‘(..) no vienas puses, apslēptu savu domu no stulbākiem, bet no otras, – lai ļautu to saprast vērīgākiem’ (Contr. Acad. II 10, 66). Citiem vārdiem, apzīmējums ‘verisimile’, pēc Augustīna domām, ir apzināti izvēlēta norāde uz akadēmiķu ‘slepeno mācību’.

Un tomēr nav pamata uzskatīt, ka Augustīns šīs savas pārliecības dēļ nebūtu uzskatījis par nepieciešamu atspēkot skepticismu mācību, kas ‘stājas ceļā pie patiesības’; šajā sakarā viņš saka: ‘(..) ar prieku bruņošos pret viņiem pašiem, ja to, ko mēs lasām viņu (skeptiķu – A.K.) grāmatās, viņi ir aizstāvējuši no sirds, nevis savas domas slēpšanai, (..)’ (Contr. Acad. II 10, 66).

Ar šo argumentu, kas balstīts terminā ‘verisimile’ ietvertajā nozīmē, Augustīns iesāk savu akadēmijas skeptiķu kritiku, un pēc tam, jau III grāmatas sākumā, pāriet pie kritikas būtiskākās – konceptuālās daļas. Tikai pēc tās izvēršanas viņš piemin citus iebildumus skeptiķiem, kuri, tāpat kā apskatītā vārdu spēle, nav iekļaujami konceptuālās kritikas daļā. Pēc savas dabas tie drīzāk ir retoriski. Lai kādi arī būtu Augustīna motīvi, izkārtojot ‘Conta academicos’ izvērsto argumentāciju pret skeptiķiem tieši tādā veidā, savā darbā par nepieciešamu uzskatu konceptuālo daļu apskatīt atsevišķi. Tāpēc arī argumentus, kas tekstā atrodas pēc tās, apskatu jau šajā sava darba sadaļā.

Pirmajam no tiem Augustīns pieskaras it kā garāmejot. Tas netiek izvērsts, taču acīmredzot Augustīns arī nav uzskatījis par nepieciešamu to darīt. Vēršoties pret savu iedomāto oponentu Karneadu, viņš skeptiķiem, kas atsakās no spriedumu izdarīšanas, pārmet rīcībnespēju (skat. Contr. Acad. III 15, 100), ko, vismaz spriežot pēc Augusīna teiktā, tiem pārmetuši jau iepriekš. Dzīve sastāv no lēmumu pieņemšanas, un pēc pirmā acu uzmetiena šķiet, ka skeptiķis, kas konsekventi pieturas pie savas doktrīnas un atturas no spriedumu izdarīšanas, nav dzīvotspējīgs, jo viņam būtu jāatturas arī no vitāli svarīgu lēmumu pieņemšanas, piemēram, izšķiroties par izsalkuma vai slāpju remdēšanu.

Tas gan ir visai reducēts skatījums uz akadēmijas skepticismu, kas neņem vērā to, ka skeptiķis savos lēmumos vadās pēc tā, ko atzīst par ticamu, un atturas tikai no viena veida – kategorisku – spriedumu izdarīšanas. Uz šī argumenta nepietiekamo pamatojumu norāda arī Augustīns, to apzīmējot kā ‘rupja darinājuma šķēpu’. Acīmredzot viņš nav uzskatījis, ka šāds iebildums varētu kaut kādā veidā iedragāt skeptisko pozīciju. Jautājums varētu rasties par to, kāpēc, pārmetot skeptiķiem rīcībnespēju, kas iespējams tikai neiedziļinoties viņu mācībā, Augustīns piemin arī to akadēmijas skeptiķu doktrīnas sastāvdaļu, kuru izprotot viņiem nevar pārmest nespēju rīkoties, – piemin ‘ticamo’ jeb ‘patiesībai līdzīgo’. Manuprāt, šeit ir iespējamas divas atbildes, kas nebūt nerunā viena otrai pretī. Vai nu Augustīns gribējis parādīt, ka arī uz ‘verisimile’ nozīmes balstītais arguments ir vērsts pret akadēmiķiem arī pirms viņa, vai arī, to atkārtojot šajā teksta daļā (divus iepriekš apskatītos iebildumus skeptiķiem šķir daudzas lapaspuses), viņš vēlējies nodalīt abus iebildumus, kas akadēmiķiem ‘nespēj nodarīt nekādus ievainojumus’ (Contr. Acad. III 15, 101-102).

Ir vēl kāds arguments, kas nav iekļaujams konceptuālajā darba daļā, taču kopumā skeptiķu kritikai ir visai būtisks. Par to liecina kaut vai tas, ka, aprakstot šo ‘ieroci’ cīņā pret skeptiķiem, Augustīns nelieto tos pašus apzīmējumus, kādus atļāvās piedēvēt iepriekšējiem diviem šajā raksta sadaļā aplūkotajiem.

Darbā ‘Contra academicos’ Augustīns vairākas reizes ķeras pie domas eksperimentu izspēlēšanas, lai parādītu visas skeptiskās doktrīnas nesaprātīgumu, – tiek aprakstītas iedomātas situācijas, kas parāda, ka pieturoties pie skeptiskās pozīcijas var nonākt pie graujošām konsekvencēm. Arī šo argumentu Augustīns sāk ar sekojošas situācijas aprakstu. Zīmīgi ir tas, ka viņš nomaina savu iedomāto oponentu un iebilst nu jau Ciceronam, acīmredzot pie viņa vēršoties ne tikai kā pie akadēmiķu pozīcijas piekritēja, bet arī kā pie tiesu prakses speciālista. Izspēlētā situācija ir sekojoša: Kāds jauneklis izdzirdējis skeptiķus spriežam sekojoši – ‘Ir apkaunojoši maldīties, un tāpēc mēs nekam nedrīkstam piekrist. Taču tas nedz grēko, nedz maldās, kas dara to, kas viņam liekas ticams. Vienu tikai lai atceras, ka viņš nedrīkst pieņemt par patiesu neko no tā, kas parādās viņa dvēselei vai sajūtām.’ (Contra. Acad. III 16, 102) Iegaumējis visu iepriekšteikto, jauneklis laupa godu svešai sievai ar pārliecību, ka viņš nav izdarījis noziegumu un pat nav maldījies, tā kā šo soli viņš nav pieņēmis kā patiesību, bet gan tikai sev priekšstatījis kā ticamu, sekojis tam un to īstenojis. Protams, normālos apstākļos viņš tiks notiesāts, un nekādas slavenā oratora runas nespēs atturēt tiesnešus no soda piemērošanas. Taču Augustīns aicina iztēloties, kas būtu, ja skeptiķu pozīcija kļūtu vispārpieņemta, ja par vispārēji ticamu tiktu atzīts tas, ka nekļūdās neviens, kas savā rīcībā vadās pēc tā, ko pats atzīst par ticamu. Tā kā skeptiķi pasludina, ka tas, kas nekļūdās, arī negrēko (un vadoties pēc ticamā vispār nekad nevar kļūdīties), nav skaidrs, uz kāda pamata noziedznieku varētu saukt pie atbildības, ja nozieguma izdarīšanā viņš ir vadījies pēc ticamā (sal. Contr. Acad. III 16, 103). Jājautā, vai vispār kaut kas var būt noziegums vai noziedznieks, ja nevar būt nedz maldīšanās, nedz grēka?

Rezultāts ir acīmredzams – nav pamata uzskatīt, ka sabiedrībā, kur katrs vadās pēc savas subjektīvās labuma izpratnes (kas šajā situācijā ir vienlīdzīga ar par ticamo atzīto), vispār ir iespējama kaut kāda kārtība. Tas liecina par to, ka, pacelta vispārēja līmenī, akadēmijas skeptiķu doktrīna var izrādīties bīstama sabiedrības kārtībai un arī tās pastāvēšanai. Augustīns uzskata, ka paši doktrīnas aizstāvji un pirmām kārtām jau Cicerons, kura lielākā darbu daļa veltīta tikumu un pienākumu apcerei, nevarēja to neapzināties; un visdrīzāk arī tā ir liecība par to, ka skepticisms nav bijis Akadēmijas pamatdoktrīna.

Ar šī iebilduma iztirzāšanu pielieku punktu retoriskajiem argumentiem pret skeptiķiem un pāreju pie Augustīna skeptiķu kritikas būtiskākās daļas.

2.3. Skepticisma kritikas konceptuālā daļa

2.3.1. Augustīna kritikas stratēģija; ‘gudrā’ izpratnes analīze

Kā jau tika norādīts, pirmās divas darba ‘Contra academicos’ grāmatas ir tikai prelūdija skeptiķu atspēkojumam, kas tiek izvērsts šī paša darba trešajā grāmatā, kurā Augustīns ķeras pie daudz nopietnākiem argumentiem, nekā uz vārda ‘verisimile’ nozīmes balstītās vārdu spēles. Tieši III grāmatas argumentu sakarā var runāt par skeptiķu atspēkojumu.

Taču, pirms pāriet pie Augustīna skeptiķu nostādņu kritikas konceptuālās daļas, nevar īpaši neatzīmēt izcilā domātāja ieņemtās pozīcijas specifiku. Augustīns savā akadēmiķu atspēkojumā izmanto metodi, ko dogmatisko mācību kritikā daudzkārt izmantojuši paši skeptiķi – izejot no kādas mācības pamatpieņēmumiem, parādīt pretrunīgās konsekvences, kas no šiem pieņēmumiem izriet, tādejādi pierādot arī visas mācības nepamatotību un apšaubāmību.

Tā savā skeptiķu kritikā Augustīns pats ieņem ‘skeptisku’ pozīciju, pats kļūst par skeptiķi; nevis skeptiķi – patiesības noliedzēju, bet gan skeptiskās metodes izmantotāju. Citiem vārdiem, atspēkojot savam laikam raksturīgo izpratni par Akadēmijas skepticisma filosofiju, viņš vadās pēc autentiskās šīs filosofijas metodoloģijas. Vēl jo vairāk, šī metode nezaudē nozīmi arī paša Augustīna izstrādātajā ‘zināšanu ieguves teorijā’, taču tam vēl būs jāpieskaras vēlāk.

Specifiski skeptiskais domāšanas veids šajā darbā jau ir iezīmēts – pasaulē, kurā nav sasniedzama patiesība, ir jāvadās pēc tā, kas šķiet ticamāks, iespējamāks, ‘patiesībai līdzīgāks’. Citiem vārdiem, akadēmijas skeptiķis domā hipotētiski. Un, ja reiz viņš vadās tikai pēc tā, ko pats atzīst par pašu ticamāko, parādot viņam, ka kāda cita nostādne, nevis tā, pēc kuras skeptiķis vadās dotajā brīdī, ir vēl ticamāka, viņam no iepriekšējās būtu jāatsakās un tālāk jāseko jaunajai. Un tieši šo skeptiskās doktrīnas elementu Augustīns arī mēģina izmantot savā labā. Viņa iecere ir sekojoša: parādīt, ka ticamāks šķiet tas, ka gudrais var sasniegt patiesību, nevis tas, ko par gudro apgalvo skeptiķi – ka gudrais ir tas, kas neko nezina un atturas no spriedumiem. Tādejādi ar augustīnisko, akadēmiķu nostādnēm pretējo piedāvājumu atzīšanu par ticamāku būtu jāpietiek, lai viņi atteiktos no savām nostādnēm un sekotu jaunajām. Tas vienlaicīgi nozīmētu arī visas viņu mācības atspēkojumu. Apliecinot savu līdzību ar akadēmiķiem un sevis ieņemtās pozīcijas specifiku Augustīns saka sekojošus vārdus: ‘.. starp mani un akadēmiķiem ir tāda atšķirība, ka viņiem liekas ticams, ka patiesību izzināt nevar, bet man liekas, ka lai arī tā vēl nav atrasta, gudrais to var atrast’ (Contr. Acad. III 3, 75).

‘Gudrā’ koncepta aplūkojumam akadēmiķu atspēkojuma kopsakarā ir izšķiroša nozīme, jo tieši to Augustīns izmanto par atbalsta punktu savas argumentācijas izvēršanai. Pirms pāriet pie tās, būtu jāatsauc atmiņā to, kas attiecas uz zināšanu un gudrā izpratni skepticismā. Skeptiķi noliedz zināšanu iegūšanas iespējamību, un tomēr neatsakās no apzīmējuma ‘gudrais’ (kas tradicionāli saistīts ar zināšanām), precīzāk – neatsakās no tā piedēvēšanas cilvēkam, kas savā dzīvē rīkojas saskaņā ar skeptiskās doktrīnas nostādnēm, tātad: šī apzīmējuma piedēvēšanas sev. Un gudrais, saskaņā ar akadēmiķu uzstādījumu, ir tas, kas neko neatzīst par patiesu, nekam nepiekrīt un atturas no kategorisku spriedumu izdarīšanas. Kā jau tika atzīmēts, Augustīns mēģinās parādīt, ka ticamāk ir pieņemt pretējo.

O’Deilijs savā akadēmiķu atspēkojumam veltītajā rakstā apgalvo, ka Augustīns nav pārliecinošs šajā savas argumentācijas daļā. Viņš uzsver, ka skeptiķu izpratnē par ‘gudru’ kāds ir atzīstams nevis gadījumā, ja viņam ir jebkāda veida neapšaubāmas zināšanas, bet gan tad, ja viņš rīkojas tā, lai nepiekristu tam, kas neatbilst lietu kārtībai un kam nav pietiekamu pierādījumu. Akadēmiskā ‘gudrība’, pēc viņa domām, ir skeptiskā stratēģija, un tā neparedz ‘gudrības’ zināšanu Platona idejām līdzīgā veidā, ko it kā implicē Augustīna kritika[31]. Citiem vārdiem, O’Deilijs apgalvo, ka Augustīna ‘gudrā’ koncepta analīze nemaz neattiecas uz skepticisma mācību, un domātājs atkal spēlējas ar vārdiem. Es negribētu viņam piekrist.

Skeptiķu gudrā izpratne ir radusies polemikā ar stoicisma mācību. Gudrais kā tāds, kas vienmēr atturas no spriedumu izdarīšanas, ir Arkelsilaja uzrādītais mērķis, ko sasniedz stoiķi, konsekventi pieturoties pie savas mācības par uztverošo priekšstatu. Un es šaubos, ka O’Deilijs būtu gatavs apgalvot, ka stoicisma mācībā ‘gudrais’ būtu saistāms ar noteiktas pozīcijas ieņemšanu, nevis zināšanām. Šāds iebildums gan nav visai korekts jau pret raksta autoru, jo tajā tiek runāts nevis par klasiskā Akadēmijas skepticisma gudrā izpratni (kuras varbūt pat nav bijis), bet gan par skepticismu augustīniskajā interpretācijā. Un tomēr O’Deilija piedāvātā ‘gudrā’ izpratne drīzāk atbilst pirroniskajam skepticisma variantam, un nevis vēsturiskajam akadēmiskajam skepticismam, nedz arī tam, kā uz to IV mūsu ēras gadsimtā skatās Augustīns.

Augustīna izpratnē skepticisms ir vienota mācība, no kuras nevar izraut atsevišķus elementus, ko acīmredzot dara O’Deilijs, kad skeptiķu ‘gudro’ reducē uz nepiekrišanas pozīcijas ieņemšanu. Skeptiķu gudrais turpretī savā dzīvē neaprobežojas ar atturēšanos no piekrišanas (tikai no kaut kā atzīšanas par patiesību vai aplamu), un vadās pēc tā, ko iepriekš atzinis par ticamu, balstoties subjektīvajā kritērijā. Tam, ka vadīšanās tikai pēc ticamā ir noteikta dzīvē ieņemta pozīcija es varētu piekrist, taču apgalvot, ka tā vienmēr ir tīri metodoloģiska un tukša, ir pārsteidzīgi. Ikvienā brīdī skeptiķu gudrais kaut ko jau ir pieņēmis par ticamu, tostarp arī atturēšanās no piekrišanas lietderīgumu. Turklāt viņam ir jāspēj izskaidrot, kāpēc tā vai cita nostādne ir atzīta par ticamu; citiem vārdiem, ja patiesi ticamāk ir atturēties no piekrišanas, tad skeptiķu gudrajam ir jāspēj paskaidrot – kāpēc. Līdz ar to ‘gudrais’ nevar būt tikai tukša un nekam nepiekrītoša pozīcija, jo, pirmkārt, tā pati balstās racionālā argumentācijā un, otrkārt, paredz racionāli pamatotu hipotētisku spriedumu izdarīšanu. No šejienes, skeptiķu ‘gudrība’ nav bez satura, un tāpēc Augustīns to pamatoti var saistīt ar zināšanām (savā izpratnē). Un, tā kā Augustīns šeit iekļaujas platonisma tradīcijā, saturiskas zināšanas var būt tikai par patieso. Cik noprotu, ‘Contra academicos’ autors varētu domāt, ka tas izpaužas sekojoši – skeptiķu labāk vai sliktāk pamatotie spriedumi faktiski izrādās patiesi vai aplami.

Taču tagad beidzot ir jāpāriet pie ‘gudrā’ koncepta analīzes pašā Augustīna darbā, ko tā milzīgās nozīmes dēļ uzskatu par nepieciešamu rakstā atspoguļot iespējami precīzi.

Tā savu argumentāciju Augustīns izvērš, sākot ar jautājumu par atšķirību starp gudro un filosofu. Viņa pretinieks un skeptiskās pozīcijas pārstāvis III grāmatā – Alīpijs, sniedzot savu atbildi, to saskata sekojošā iezīmē: gudrais ir zināmā mērā aptvēris tās lietas, pret kurām tam, kas gudrību mīl, ir tikai kaislīga tieksme. Tātad apzīmējumu ‘gudrais’ kādam piedēvē tāpēc, ka viņam ir noteiktas zināšanas, kuru citiem nav (pretējā gadījumā šādam apzīmējumam nebūtu jēgas). Alīpijs gan uzskata par nepieciešamu izdarīt atrunu, ka zināšanām būtu jātiek skatītām pieticīgās robežās (sal. Contr. Acad. III 3, 74); acīmredzot, lai norādītu uz to, ka skeptiķu gudrais parasti kaut ko tikai atzīst par ticamu, nevis zina tādā nozīmē, kāda parasti tiek piešķirta šim vārdam. Taču Augustīns liek manīt, ka uzsvars šajā brīdī ir jāliek nevis uz robežām, kurās būtu jāskata zināšanas, bet gan uz to, ka tās ir zināšanas. Kā arī nevis uz to, kas subjektam parādās kā ticamāks, bet gan uz to, ka šis subjekts kaut ko par ticamāku atzīst. Šādi pārliekot uzsvaru, vajadzētu būt skaidram sekojošajam: lai kas arī būtu tas, ko skeptiķu gudrais atzīst par ticamāku, viņš zina, ka tas ir ticamāk; ja nezina, tad viņš nemaz nevar būt gudrs. Citiem vārdiem, te atkārtojas tas, ko jau esmu uzsvēris – arī skeptiķu gadījumā gudrība un zināšanas ir saturiskas.

Tālāk gudrajam piemīt zināšanas, un tas, ko viņš zina, acīmredzot nevar būt kas cits kā tas, kas viņu par gudro padara. Citiem vārdiem – gudrais zina gudrību jeb, kā tas skan Augustīna formulējumā, - gudrais ir apguvis gudrības mācību (sal. Contr. Acad. III 3, 74). Izejot no šī apsvēruma, Augustīns jau raida skeptiķu nostādnes graujošu uzbrukumu. Viņš raksta: ‘.. apgūt mācību nevar tas, kurš neko nav iemācījies, neko nav iemācījies tas, kurš neko nezina, bet zināt aplamo neviens nevar. Tātad gudrais zina patiesību – jo tu pats atzini viņa dvēseles piederību gudrības mācībai’ (Ibid., 75). Šajos Augustīna vārdos ir ietverts sekojošs slēdziens:

(i) ‘tas, kurš apguvis gudrību, (gudrais) ir tāds, kas kaut ko ir iemācījies’

(ii) ‘tas, kurš kaut ko iemācījies, ir tāds, kas kaut ko zina’

(iii) ‘zināt var tikai patieso’ (tas, kurš kaut ko zina, ir tas, kurš zina patiesību)

tātad: ‘tas, kurš apguvis gudrību, zina patiesību’

Tā no sava oponenta teiktā Augustīns ir izrietinājis secinājumu, kas ir acīmredzamā pretrunā ar vienu no skepticisma nostādnēm, – ‘gudrajam ir jāzina patiesības’. Tālāk viņš norāda, ka atteikšanās no šīs tēzes noved absurdā situācija, kurā gudrā ‘gudrība’ izpaužas nekā nezināšanā, vai arī gudrais nezina gudrību. Un šajos gadījumos nav skaidrs kādi kritēriji ļauj kādam piešķirt apzīmējumu ‘gudrais’. Citiem vārdiem, Augustīns skeptiķus ir nostādījis dilemmas priekšā – vai nu atzīt viņu mācībai pretējo secinājumu, kas nozīmētu visas mācības atspēkojumu, vai arī to neatzīt un atteikties pat no gudrības iespējamības, nerunājot jau par tās piedēvēšanu sev. Tā kā skeptiķiem savā zināšanu ieguvē būtu jāatzīst tas, kas ir ticamāks, attaisnojamāks un racionālāks, viņiem būtu jāatzīst Augustīna tēze, taču viņiem atrodas iebildums.

Pirms pāreju pie tā, vajadzētu vēl pakavēties pie slēdziena pēdējās premisas. Augustīns savā darbā to īpaši neizvērš; iespējams, tāpēc, ka Platona filosofijas tradīcijas ietekmē tas ticis uztverts kā pašsaprotams. ‘Zināšanas nevar būt aplamu lietu zināšanas’ (Contr. Acad. III 3, 74). Un tomēr būtu jāuzdod jautājums ‘kāpēc nevar zināt neko aplamu?’. Šeit saskatu divus iespējamus skaidrojumus, kas nebūt nav pretrunā viens ar otru, bet gan drīzāk viens otru papildina.

(i) Izveidosim sekojošu spriedumu – ‘x zina, ka p’, kur p saturu var atstāt ‘aiz iekavām’, pievēršot uzmanību tikai tā patiesuma vērtībai. Ja p ir patiess, tad x patiesi piemīt p zināšanas. Savukārt, ja p ir aplams, x maldās, tāpēc x attiecības ar p nevar definēt kā zināšanas.

(ii) Arī aplamo lietu zināšanas ir zināšanas. Ja x zina, ka p ir aplams, tad x piemīt noteiktas zināšanas par lietu kārtību.

Liekas, tāda izpratne par aplamo lietu zināšanu neiespējamību, un to, cik šauri Augustīns saprot zināšanas, pietiekami labi parāda, kāpēc Augustīns to var pieņemt kā neapstrīdamu.

Bet ir jāatgriežas pie skeptiķu iebilduma – tas balstās apsvērumā, ka apgūt var arī to, kas ir ticams (sal. Contr. Acad. III 3, 76), un apgūstamajam obligāti nav jābūt patiesam. Mēģinot atvairīt šo iebildi, Augustīns atkal piesauc to, kam Alīpijs ir piekritis, – aplamu zināšanu neiespējamībai. Tas, pēc pirmā domām, nozīmē, ka skepticisma pozīcijas aizstāvētājs nevar apgalvot, ka skeptiķu gudrais zina ticamo, bet gan tikai to, ka skeptiķu gudrajam ticams ir tas, ka viņš zina gudrību (sal. Ibid.). Šis apsvērums gan nav tik acīmredzami skaidrs, kāds tas, liekas, ir Augustīnam. Lai to izprastu, manuprāt, atkal ir jāatgriežas pie priekšstata par aplamu lietu zināšanas neiespējamību.

Ja skeptiķis kaut ko atzīst par ticamu, tad tas, ko viņš par tādu atzīst, var būt vai nu patiess, vai aplams. Ja tas ir patiess, tad skeptiķis zina šo lietu. Tālāk, šo spriedumu pieskaņojot skeptiskajai doktrīnai, tiek iegūts sekojošais: skeptiķim ticams ir tas, ka viņš zina šo lietu. Savukārt, ja šī lieta ir aplama, tā ir nekas, un tādā gadījumā viņam nav pamata saukties par gudru. Tas ir intuitīvi skaidrs – jābūt ārprātīgam, lai uzskatītu, ka gudrība ir nekas. Šķiet, tieši šādi apsvērumi ļauj apgalvot, ka gudrajam ticams ir tas, ka viņš zina gudrību, jeb, kā to pārformulē Augustīns, viņam tikai liekas, ka viņš zina gudrību. Un, ja gudrajam liekas, ka viņš zina gudrību, tad viņam nevar likties, ka gudrais var neko nezināt. Bet līdz ar to Augustīns ir parādījis, ka akadēmiķu iebildumam par it kā iespējamu ticamo lietu zināšanu nav nekādas jēgas.

Tā dialoga dalībnieki ir atgriezušies tur, kur bija iepriekš. Augustīns ir parādījis, ka, gudrais, ja tāds ir atrodams, zina patiesību, kas ir kliedzošā pretrunā ar skeptiķu gudrā izpratni, kuriem ‘... likās, ka cilvēks var būt gudrs, bet tajā pašā laikā zināšanas viņš iegūt nevar. Tāpēc viņi arī apgalvoja, ka gudrais neko nezina’ (Contra. Acad. III 4, 80), bet ‘nekā nezināšana’ nav tas pats, kas gudrība. No šejienes, kā norāda aplūkojamā darba autors, ir tikai divi ceļi – vai nu pierādīt, ka gudrība ir nekas, vai arī atzīt, ka akadēmiķi parāda tādu gudro, kuru saprāts nevēlas pieņemt. Gudro, kas nezina, kāpēc dzīvo, nezina, kādā veidā dzīvo, nezina, vai vispār dzīvo, un visbeidzot, par ko ačgārnāku, bezjēdzīgāku un stulbāku neko nevar iedomāties, vienlaicīgi ir gan gudrs, gan nezina gudrību (sal. Ibid. III 9, 87).

Šādā situācijā, protams, pamatotāk par ticamāku atzīt to, ka gudrais zina gudrību, nekā skeptiķu sākotnējo tēzi par to, ka gudrais neko nezina. Taču arī šeit Alīpijs norāda uz to, ka skeptiķiem vēl ir palicis kas tāds, ko tie varētu izmantot savai aizstāvībai – postulāts par atturēšanos no piekrišanas, kuru, cik var spriest, Augustīna oponents uzskata ne tikai par neapgāžamu, bet pat vairāk – par tādu, kā pareizums tiek tikai pamatots ar citu skeptisko nostādņu atspēkojumu. Viņa argumentācija ir sekojoša: ja tik labi pamatotā skeptiķu doktrīna izrādās atspēkojama, tas liek tikai augt pārliecībai par to, ka apgāžama ir ikviena, un arvien pārliecināties par to, ka ticamāk ir atturēties no piekrišanas. Alīpijs pat apgalvo, ka šis skeptiķu mācības elements arī sakāvē viņus padara par uzvarētājiem (sal. Contr. Acad. III 5, 80 – 81).

Praktiski tas nozīmē sekojošo: skeptiķi atzīst Augustīna piedāvāto gudrā skaidrojumu un par ticamāku atzīst to, ka gudrais zina patiesību. Taču tas nenozīmē, ka skeptiķu gudrais, palicis uzticīgs otrai savas mācības pamattēzei, arī piekritīs tam, ko viņš zina (piekritīs patiesībai). Tas nozīmē, ka Augustīna argumentam it kā zūd jēga. Taču šeit Augustīns parāda, ka, lai cik plaši pielietojama būtu otrā skeptiķu tēze (nulli rei debere assentiri), tā nevar attiekties arī uz patiesību. Skeptiķis nevar nepiekrist tam, ka nav jāatturas no piekrišanas patiesībai (sal. ibid. III 5, 82). No šejienes, arī akadēmiķiem ir jāatzīst, ka gudrais, kas zina patiesību, tai arī piekrīt. Tā arī otrs pretarguments šajā Augustīna kritikas daļā zaudē jēgu.

Un tā, parādījis konsekvences, kuras izriet no skeptiķu gudrā izpratnes, Augustīns tālāk pievēršas katras skepticisma mācības nostādnes atspēkošanai, rīkojoties pēc jau ierastās stratēģijas – likt oponentam atzīt, ka ticamāk ir pieņemt skepticismā izteiktai tēzei pretējo. Savu ieceri viņš realizē, sākot ar Zēnona stingrā zināšanu kritērija attaisnošanu, tad pārejot pie abu skepticisma mācības pamattēžu atspēkojuma.

2.3.2. Zēnona stingrā zināšanu kritērija attaisnojums

Parādījis to, ka ticamāk ir pieņemt, ka gudrais zina gudrību un ka skeptiķu gudrā izpratne ir prātam neiedomājama, kā arī konsekvences, kas jāpieņem, ja kāds visiem spēkiem vēlas palikt pie skepticisma, Augustīns pievēršas Zēnona uztverošā iespaida apskatei, ko pēc viņa izpratnes skeptiķi ir izmantojuši par savas pozīcijas pamatojumu. Zīmīgi, ka dialogs ar Alīpiju šajā darba daļā ir pārvērties par Augustīna monologu.

Zēnona stingrais zināšanu kritērijs darbā ‘Contra academicos’ tiek piesaukts vairākkārtēji, un katrreiz formulējums nedaudz atšķiras, taču, dažādiem formulējumiem kopējs ir sekojošais: kaut kas var būt zināms tikai tajā gadījumā, ja tas pat nevar likties aplams[32]. To, kādā veidā šo stoiķu nostādni ‘savā labā’ ir izmantojis Arkesilajs jau esmu iezīmējis vēsturiskajam akadēmijas skepticismam veltītajā raksta sadaļā, tāpēc pie tā vairs nepakavēšos. Augustīna izpratnē turpretī skeptiķi to ir izmantojuši citādi – par pamatojumu tam, ka lietas nav izzināmas. Acīmredzams ir tas, ka Zēnona kritērija pielietošanas rezultātā iemantotā pārliecība, ka nekas nevar tikt uztverts kā patiess, kalpo par pamatu abu akadēmiķu tēžu atzīšanai par ticamākām. Tas pamato gan lietu neuztveramību, gan atturēšanos no piekrišanas.

Aplūkojot Zēnona zināšanu kritēriju, Augustīns piedāvā sekojošu dilemmu, kur ikviena no iespējām parāda, ka stingrais zināšanu kritērijs nevar kalpot par skeptiķu stratēģijas kārtulu, nevar kalpot viņu mācībai par pamatojumu. Arī šeit Augustīns domā ierastās kategorijās: Zēnona zināšanu definīcijai ir jābūt vai nu patiesai, vai arī aplamai.

(i) Ja tā ir patiesa, tad tā nav tikai zināšanu definīcija, bet arī piemērs tam, ka kaut kas var tikt uztverts kā patiess, un līdz ar to, ja skeptiķi pieturas pie šādas prasības pret zināšanām, tad, sakot, ka patiesība nav sasniedzama, runā pretī paši sev.

(ii) Ja tā ir aplama, tad nav pamata tam, lai skeptiķi to izmantotu sev par atbalsta punktu, pasludinot, ka neko nevar zināt (sal. Contr. Acad. III 9, 87).

Tā abi gadījumi skeptiķiem ir nevēlami, kas liecina par to, ka akadēmiķi savu skeptisko pozīciju Zēnona zināšanu kritērijā balsta nepamatoti. Tas gan nebūt neatspēko skeptiķu uzstādījumu par patiesības nesasniedzamību un atturēšanos no piekrišanas, tāpēc Augustīns ķeras pie abu tēžu tuvāka aplūkojuma.

2.3.3. Pirmās skeptiķu nostādnes (Nihil posse percipi) atspēkojums

Skeptiķu doktrīna savā pamatā balstās divās nostādnes, kas ir kliedzošā pretrunā ar Augustīna zināšanu ieguves teoriju, un tieši to atspēkošanu viņš arī izvirza par savu uzdevumu, precizējot diskusijas priekšmetu ‘Contra Academicos’ II grāmatas pašās beigās (sal. Contr. Acad. II 13, 70. c.). Pirmā no tām paredz, ka neko nevar uztvert kā patiesu. Lai vēlreiz precizētu nostādni, kas būtu jāatspēko, Augustīns pie sava iedomātā oponenta Karneada vēršas ar sekojošiem vārdiem: ‘Tu saki, ka filosofijas laukā nekas nevar tikt uztverts’ (Ibid. III 9, 91).

Varētu šķist, ka, aplūkojot ‘gudrā’ izpratni, Augustīns jau ir iedragājis šo skeptiķu tēzi, taču iepriekš viņš tikai parādīja šī apzīmējuma akadēmiķu lietojuma absurditāti. Lai atspēkotu pašu nostādni, uz kuras balstījusies skeptiķu gudrā izpratne, viņam ir jāpamato patiesības sasniedzamība. Jāpiedāvā kaut kas pozitīvs, jo ar pretrunu parādīšanu patiesību noliedzošā skepticisma mācībā te nemaz nevar pietikt.

Un tāpēc Augustīns pievēršas prātam pieejamā aplūkojumam, uzreiz parādot, ka tam ir pieejams īstenais. Tā filosofija prātam var sniegt vairāku veidu patiesības – loģiskās un matemātiskās, kā arī fenomenālās. Augustīns raksta: ‘Tā es zinu, ka pasaule ir vai nu viena vai ne-viena; bet ja ne viena, tad pasauļu skaits ir vai nu noteikts, vai bezgalīgs,’ (Contr. Acad. III 9, 91), tādejādi parādot, ka šāds disjunktīvs sadalījums nekad nevar būt aplams, tāpat kā citas loģiskās patiesības (kondicionālie spriedumi, diskusijas kārtulas), kuras cilvēkam pieejamas padara tā filosofijas nozare, kas sniedz lielāko zināšanu daudzumu (sal. ibid. III 13, 96), - loģika, kuru savam laikmetam raksturīgā garā Augustīns dēvē par ‘dialektiku’.

Līdzīgi loģiskajām patiesībām, ikvienam pieejamas arī matemātiskās; ‘.. trīs reiz trīs ir deviņi,(..) , - būs patiess arī tajā laikā, kad cilvēku dzimta gremdēsies dziļā sapnī.’ (Contr. Acad. III 11, 93) Par to patiesumu nevar šaubīties, neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī tās vērojošais atrodas.

Vēl jo vairāk, mēs nevaram šaubīties ne tikai par to iepriekšminētajām patiesībām, bet arī par sajūtu dotumu saturu, t.i. nevis par to atbilstību īstenībai, bet gan par to, ka mums kaut kas parādās tā, kā tas parādās. ‘Es nedomāju, ka sajūtas būtu jāvaino tajā, ka ārprātīgie gūst aplamus priekšstatus vai arī ka mēs redzam aplamo sapnī..,’ (Ibid) raksta Augustīns, lai parādītu, ka nopelt sajūtas par to, ka to dotumi ne vienmēr atbilst īstenībai, ir nepamatoti. Lai arī airis, kas īstenībā ir taisns, ūdenī parādās kā saliekts, acis drīzāk varētu apvainot aplama ziņojuma sniegšanā, ja tās to rādītu taisnu, jo acīmredzami ir pamats tam, lai priekšmets, kas atrodas ūdenī, parādītos tā, kā tas parādās (sal. ibid. III 11, 94); tātad tas, ko acis redz attiecībā uz airi ūdenī, ir patiess. ‘Bet es tomēr maldos, ja uzticos,’ – Augustīns paredz iespējamo iebildi, un pats uz to arī atbild: ‘Neuzticies vairāk, nekā vajag, lai pārliecinātu sevi, ka tas tev tā liekas, un nekādas maldīšanās nebūs. Man nav skaidrs, kā akadēmiķis varētu atspēkot to, kurš saka: ‘Zinu, ka tas man liekas balts; zinu, ka tas priecē manu dzirdi; zinu, ka tas man patīkami smaržo; zinu, ka tas man ir salds; zinu, ka tas ir auksts manai taustei.’ (Ibid) Sajūtas kā tādas nekad nemelo; maldu avots ir spriedumi, kas to, kas parādās, vienādo ar objektīvo realitāti. Rezumējot pēdējā paragrāfā teikto varētu ietvert sekojošā formā:

spriedums ‘man šķiet, ka p’ ir patiess tiktāl, cik tam, kurš to izsaka, patiešām parādās ‘p’

Un nav nekādas nozīmes tam, ko skeptiķi varētu apgalvot par ‘p’ saturu un tā atbilstību īstenībai. Līdz ar to šeit ir parādīti visi neapšaubāmā veidi, ko Augustīns, atspēkojot skeptiķu priekšstatu par patiesības nesasniedzamību, uzrāda darbā ‘Pret akadēmiķiem’, taču te tikpat labi varētu piesaukt vēl vienu lietu. Acīmredzot, rakstot ‘Contra academicos', Augustīns šo patiesību vēl nebija atradis, un aprakstījis to tikai savā jau vēlāk sarakstītajā darbā ‘De vera religione’ – ‘jebkurš, kurš sevi apzinās kā tādu, kas šaubās, apzinās kaut ko īstenu, un ir pārliecināts par to, ka dotajā gadījumā apzinās: tātad ir pārliecināts par kaut ko patiesu. No šejienes jebkuram, kas šaubās par patiesības eksistenci, sevī pašā ir kaut kas patiess, uz kā pamata viņam nevajag šaubīties, jo patiess ir patiess ne savādāk, kā no patiesā.’ (De vera relig. 39, 488 – 489) Tādējādi Augustīns parāda, ka refleksijā ikviens skeptiķis, kas šaubās par patiesības eksistenci, var pārliecināties par sava viedokļa pašpretrunīgumu.

Un tā, uzrādot filosofijas sniegtās un ikvienam, kas nedaudz piepūlas par to padomāt, sasniedzamās patiesības, Augustīns ir parādījis, ka ticamāk ir atzīt skeptiskai nostādnei, jo pēdējā ir aplama. Ja ir vismaz atsevišķas situācijas, kurās patiesība ir sasniedzama, tad nav pamata apgalvot, ka nekas vispār nevar tikt uztverts.

Tā kā ticamāku parādot patiesības sasniedzamību Augustīns ir pārvarējis vienu no šķēršļiem, kas stāvējis priekšā viņa zināšanu ieguves teorijai, patiesībai atgriežot tās ieņemto un augustīniskajā gnozeoloģijā tik būtisko augstākās autoritātes pozīciju (sal. De vera relig. 24, 466). Un tomēr skepticisms vēl nebūt nav pārvarēts; ir vēl viena skeptiķu nostādne, kas, kā Augustīns varētu domāt, kavē cilvēkus ceļā pie tās.

2.3.4. Otrās skeptiķu nostādnes (Nulli rei debere assentiri) atspēkojums

Augustīna zināšanu ieguves teorija nav iedomājama bez ticības, turklāt tā, kā jau tas ticis norādīts, nav viss jāskata reliģiski psiholoģiskā griezumā, bet gan kā kognitīva spēja. Tas gan, tāpat kā ticības saistība ar prātu un autoritāti, jau ticis iezīmēts šī darba pašā pirmajā sadaļā, tāpēc neuzskatu par vajadzīgu to tagad atkārtoti plaši aprakstīt, un tomēr svarīgi būtu atcerēties to, kā Augustīns definē ticību – kā piekrītošu domāšanu[33]. Ticēt nozīmē piekrist tam, ko piedāvā autoritāte, kas ir viena no diviem Dievišķās providences sniegtajiem cilvēka dvēseli dziedinošiem līdzekļiem (sal. De vera relig. 24, 466) Akadēmijas skeptiķu doktrīna, savukārt, to cilvēkiem laupa, par vienīgo pareizo rīcību pasludinot atturēšanos no piekrišanas jebkādai lietai, izejot no priekšstatā, ka kļūdās ikviens, kas piekrīt ne tikai aplamai, bet arī apšaubāmai lietai, pat ja tā izrādītos patiess. Lai arī ko mēs domātu par nodomiem, kas likuši Augustīnam pret to vērsties, tās pretrunīguma uzrādīšana ‘Contra academicos’ darba un visa skeptiķu atspēkojuma kopsakarā ieņem ļoti būtisku vietu.

Pirms Augustīna argumentācijas atspoguļošanas, liekas svarīgi pārdomāt, kāda ir divu skeptisko nostādņu – par patiesības nesasniedzamību un atturēšanos no piekrišanas – saistība. Lai arī katras skeptiskās kārtulas atspēkojums ir relatīvi autonoms, manuprāt, ir pamats tam, ka tās ir atspēkotas tieši tādā kārtībā, kāda tā ir Augustīna darbā. Skeptiķi atturas no piekrišanas, pamatojoties priekšstatā par visa apšaubāmību un patiesības nesasniedzamību, taču, ja reiz, un tas ir atspoguļots iepriekšējā šī darba sadaļā, patiesība ir sasniedzama, tad varbūt arī nav pamata atturēties no piekrišanas. Šāda domu gaita – no patiesības sasniedzamības pie piekrišanas attaisnojuma - ‘Pret akadēmiķiem’ neparādās. Augustīns piedāvā pilnasinīgus argumentus otrās skeptiskās nostādnes atspēkošanai, un tomēr arī šāds pretarguments, pēc manām domām, nebūt nav lieks. Par tieši šādas kārtības apzinātas izvēles pamatojumu kalpo arī tas, ka, lai atspēkotu skeptisko postulātu par nepieciešamību atturēties no piekrišanas, Augustīns atgriežas pie gudrā aplūkojuma, par ko ar savu oponentu ir diskutējis vēl pirms Zēnona zināšanu kritērija attaisnošanas.

Kārtula par nepiekrišanu iepriekš ir palikusi neskarta. Augustīns atsauc atmiņā un reizē rezumē Alīpija iepriekš teikto:

Ja akadēmiķu, kas uzskatīja, ka gudrais nezina gudrību, daudziem (..) pierādījumiem pamatotais viedoklis, tiek atspēkots ar tādiem apsvērumiem, kuri mūs par krietni ticamāku spiež atzīt to, ka gudrais zina gudrību, tad tam būtu vēl vairāk jāattur no uzticēšanās. Jo tas it kā pats par sevi pierāda, ka nav tāda viedokļa, lai arī ar cik daudziem un precīziem pierādījumiem tas nebūtu pamatots, kuram no pretēja redzes punkta apdāvināts cilvēks nepiedāvātu vairāk vai mazāk asprātīgu atspēkojumu. Un tāpēc akadēmiķis, būdams uzvarēts, it kā izrādīsies uzvarētājs.. (Contr. Acad. III 14, 98)

Tātad, pēc Alīpija domām, skeptiķu atspēkojums tikai padara viņu kārtulu par atturēšanos no piekrišanas arvien ticamāku. Un tomēr priekšstats par to, ka gudrajam ir jāatturas no piekrišanas, balstās iepriekš par ticamu atzītajā nostādnē par to, ka neko nevar zināt, bet tas ir ticis atspēkots, parādot, ka gudrajam jāzina gudrība (sal. Contr. Acad. III 3), līdz ar to, kā Augustīns norāda, nepaliek pamata tam, lai gudrais nepiekristu vismaz tai, jo daudz briesmīgāk ir priekšstatīt gudro, kas neatzīst gudrību, nekā gudro, kas nezina patiesību (sal. ibid. III 14, 98). Gudrais ir uztvēris gudrību. Tikai tas, ka viņš ir uzvēris gudrību, viņam ļauj saukties par ‘gudro’, nav iespējams iedomāties gudro, kas apšauba pats savu gudrību un tāpēc neuzticas tai; ja viņš to dara, tad viņš nevar būt gudrs.

Augustīns apgalvo, ka tālākā cīņa notiek nevis starp viņu un akadēmiķiem, bet gan starp akadēmiķiem un gudrību, kurai iespējami tikai divi iznākumi, un abi skeptiķiem vienlīdz nelabvēlīgi. Ja akadēmiķu ‘gudrais’ nepiekritīs gudrībai, tad nebūs pamata viņu saukt par gudru, savukārt, ja piekritīs, tad tas būs pretrunā ar vienu no skeptiskās doktrīnas kārtulām; vai nu akadēmiķis nav gudrais, vai arī gudrais kaut kam piekrīt. Augustīns iepriekš jau ir norādījis, ka akadēmiķi piedāvā tādu gudro, ko prāts atsakās pieņemt, šeit tas tikai kārtējo reizi tiek pamatots. Tam viņš pretskata savu izpratni - gudrais zina gudrību, t.i. gudrais ir uztvēris gudrību, un tāpēc, kad viņš uzticas gudrībai, viņš uzticas tam, ko neuztvēris, viņš nemaz nevarētu būt gudrs. Turklāt diez vai, pamatojoties priekšstatā par visu lietu apšaubāmību, gudrais par tādu uzskatītu arī pašu gudrību. (sal. ibid.).

Izkariķējis akadēmiķu gudro, kas neuzticas savai gudrībai, Augustīns turpina ar domas eksperimentu, kurā skeptiskās pozīcijas piekritējs izrādās ne mazāk amizants. Tas uzskatāmi parāda, ka skeptiķu priekšstats par nepieciešamību atturēties no piekrišanas nebūt nav tas saprātīgākais un ka turēties pie tā ir bezjēdzīgi. Tiek aprakstīti divi ceļinieki, kas abi vēlas sasniegt vienu un to pašu mērķi, taču abi nezina ceļu, – viens no viņiem (acīmredzot skeptiķu ‘gudrais’) ir apzvērējies nekam neticēt, otrs, turpretī, ir lētticīgs līdz galējībai. Abi nonāk līdz vietai, kur ceļš sadalās, un blakus esošais gans laipni norāda vienā virzienā, kurā tad lētticīgais arī dodas, bet neuzticīgais, kas atsakās piekrist, paliek uz vietas. Pēc kāda laika kāds cits garāmgājējs, kuram neuzticīgais savā lepnībā izstāsta iemeslu, kāpēc viņš palicis uz vietas, un apjautājas par ceļu, viņam norāda pretējā virzienā, jo pats izrādās krāpnieks. Neuzticīgais spriež sekojoši: „Es neatzīstu šo norādījumu par patiesu; taču es uzskatu to par tādu, kas līdzinās patiesajam,” un dodas nepareizajā virzienā. Kad lētticīgais jau sen nonācis galapunktā, skeptiķis turpina maldīties zemēs, kur jau neviens pat nezina to vietu, kurā viņš vēlas nonākt (sal. Contr. Acad. III 15, 101). Kā liekas, šī stāsta uzdevums ir parādīt to, ka tas, kurš seko ticamajam bez piekrišanas neizvairīsies no maldiem vairāk kā lētticīgais, kurš uzticas itin visam, kas viņam parādās. Liekas, Augustīnam izdevies labi parādīt, ka skeptiķu tēze par atturēšanos no piekrišanas nav diez ko racionāla un pragmatiski attaisnojama, tā nebūt nesekmē izvirzīto mērķu sasniegšanu, un līdz ar to tai nav vērts uzticēties.

Rezumējot Augustīns ir parādījis, ka nav pamata par ticamu atzīt tēzi par atturēšanos no piekrišanas, jo tā, pirmkārt, nav savienojama ar gudrības izpratni un, otrkārt, praksē izrādās neattaisnojamam. Un tāpēc arī otru skeptisko tēzi var uzskatīt par atspēkotu, ja vien paturam atmiņā, ka šeit runājam par skeptiķiem augustīniskajā interpretācijā. Tas, savukārt, paver vārtus arī autoritātei un ticībai, kā arī tālākam Augustīna zināšanu ieguves teorijas izvērsumam.

‘Contra Academicos’ veikuma rezumējums

Augustīna darbs ‘Contra academicos’ ieņem izšķirīgu vietu Augustīna gnozeoloģijā un arī visā viņa filosofijā. Tā pamatojumam varu vien atkārtot jau Augustīna zināšanu ieguves teorijai veltītajā sadaļā teikto – nekāda zināšanu teorija vispār nav iespējama, ja skepticisma pozīcija netiek atspēkota skepticisma pozīcija. 'Contra academicos' izvērstais skeptiķu atspēkojums liek noraidīt divas lietas, kas nav savienojamas ar Augustīna idejām, – patiesības nesasniedzamības postulātu un atturēšanos no piekrišanas kā saprātīgāko rīcību. Turklāt šo nostādņu aplamību autors parāda, izejot no pašu Akadēmijas skeptiķu mācības, par ticamākām liekot atzīt tām pretējās. Tādējādi savā skeptiķu atspēkojumā, Sv. Augustīns izmanto pašu skeptiķu dogmatisko skolu kritikā piekopto metodoloģiju.

Otrkārt, īpaši jāuzsver tas, ka Augustīns, vēršoties pret Arkesilaju un Karneadu kā pret Akadēmijas skepticisma pārstāvjiem, atspēko nevis viņu vēsturisko mācību, bet gan savam laikam atbilstošo priekšstatu – priekšstatu, kas no sava avota atšķiras ļoti būtiski. Man šķiet, ka varētu pat apgalvot, ka vēsturiskie Akadēmijas skeptiķi, kuru galvenais ieguldījums filosofijas attīstībā tiek saistīts ar dogmatisko mācību kritiku, visdrīzāk būtu augsti novērtējuši Augustīna veikumu.

Tālāk es gribētu pievērst uzmanību Augustīna mācību un Akadēmijas skeptiķus vienojošajiem elementiem. To saistības pamatojumam pietiks ar triju apsvērumu uzskaitījumu.

Pirmkārt, savam laikam raksturīgās skeptiķu interpretācijas atspēkojumā Augustīns balstās ļoti būtiskā šīs mācības nostādnē, saskaņā ar kuru skeptiķim ir jāpieņem tas, kas viņam parādās kā ticamākais, un tāpēc jāseko tam kā racionālākajam. Šī nostādne, kā atklāts rakstā, arī ļāvusi ‘Contra academicos’ autoram atspēkot skeptiķus, parādot, ka ticamāk ir atzīt viņu nostādnēm pretējās. Taču šeit es vairāk gribētu uzsvērt šī viņu mācības elementa līdzību Augustīna racionālajai autoritātes izvēlei, kas paredz, ka griba izvēlēsies ticēt tai autoritātei, kuru prāts atzīst par pieņemamāko, visbiežāk balstoties pragmatiskos apsvērumos.

Otrs skepticisma un Sv. Augustīna mācības sakritības punkts ir saistīts ar kognitīvo stāvokļu nošķīrumu. Tā Karneads, nodalot divus piekrišanas veidus, parādīja atšķirību starp apzinātu sekošanu tam, kas parādās kā ticamākais, un viedokli par lietu kārtību pasaulē, kas, nebūdams patiess, tiek par tādu atzīts. Savukārt Augustīns darbā ‘De utilitate credendi’ izdara līdzīgu nošķīrumu, nodalot zināšanu, pārliecību un viedokli, kur otrā no trešā atšķiras vienīgi ar sava stāvokļa apzināšanos. Proti, ‘pārliecinātais’ apzinās, ka viņam pieejamais nav zināšanas šī vārda ierastajā nozīmē, jo tas ir tverts caur ticību; viedokļa īpašnieka turpretī par zināšanām uzskata to, kas visbiežāk vienmēr paliek ticības objektu laukā[34].

Visbeidzot, trešā Augustīnu un skeptiķus vienojošā lieta, ko es gribētu īpaši uzsvērt, ir saistīta ar gribas brīvību. Skepticismam veltītajā nodāļā es pieskāros nedaudzajam, kas zināms par Karneada viedokli šajā jautājumā, kā arī atzīmēju to, ka visa skeptiskā metode, vismaz pēc manām domām, nav iedomājama bez subjekta, kas, apzinoties savas izziņas robežas, ir apveltīts ar izvēles brīvību. Vismaz atturēšanās no piekrišanas veidā. Manuprāt, nav grūti pamanīt šīs nostādnes līdzību ar Augustīna viedokli jautājumā par gribu un izvēli kā vienu no tās funkcijām. Ar to gan es negribētu apgalvot, ka Augustīns savu brīvās izvēles izpratni ir tieši mantojis no akadēmiķiem (un tāds apgalvojums vienmēr paliktu tikai ticības objektu laukā), bet tikai vēlos norādīt uz acīmredzamām paralēlēm, kā arī uz to, ka šī izcilā domātāja attiecības ar skepticismu neaprobežojas ar dialogu ‘Contra academicos’ un skeptiskās metodes pielietojumu.


Piezīmes

[1] skat. Майоров, Г. Г. Формирование средневековой философии. Москва: „Мысль”, 1979, 236.

[2] Augustine. The Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. V: Saint Augustine: Anti-Pelagian writings. Michigan: EErdmans publishing company, 1971, 499 (De praed. sanct. 2.5.)

[3]Šeit un turpmāk darbs citēts pēc Августин Блаженный, Об истинной религии. Теологический трактат. Минск: Харвест, 1999. - 24, 466. – 467. (24. nodaļa, 466.-467 citētā izdevuma lappuses)

[4] De diversis quaestionibus octoginta tribus (Migne, PL 40), 48. E. Narkēviča tulkojums.

[5] sal. O’Daley, Gerard. The response to skepticism and the mechanism of cognition. The Cambridge Companion to Augustine. ed. by Eleonore Stump and Norman Kretzmann. Camridge University Press, 2001, 160.

[6] skat. Rist, John M. „Faith and reason”, in: The Cambridge Companion to Augustine, ed. by Eleonore Stump and Norman Kretzmann. Camridge University Press, 2001, 29.

[7] Long, A. A. Hellenistic Philosophy. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1986, 106.

[8] Līdzīgi to apzīmē arī filosofijas vēsturnieki, lai arī reizēm to mēdz dalīt savādāk, laikposmu no Arkesilaja līdz Karneada kļūšanai par Akadēmijas vadītāju dēvējot par ‘Vidējo akadēmiju’, arī F. Koplstons. (sal. Copleston, Frederick. A History of Philosophy, vol. I: Greece & Rome (part II). New York: Image Books, 1962.)

[9] sal. Long, 77.

[10] skat. O’Daley, 160.

[11] Seksts Empīriķis – skepticisma pirroniskā varianta pārstāvis, ar kuru parasti tiek saistīta šīs mācības atdzimšana II gs. pēc Kristus. Tajā pašā laikā viņa darbi ir viens no galvenajiem avotiem, kas sniedz ziņas par Akadēmijas skepticismu.

[12] Long, A. A. Hellenistic Philosophy. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1986, 89.

[13] Šajā piemērā es balstos uz A.A. Longa piedāvātās Arkesilaja un stoiķu diskusijas rekonstrukcijas pēc Seksta Empīriķa darbiem (sal. Long, A. A. Hellenistic Philosophy. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1986, 90-91.).

[14] sal. Long, A. A. Hellenistic Philosophy. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1986, 96.

[15] sal. ibid., 93.

[16] skat. ibid., 91.

[17] sal. Long, A.A., D. N. Sedley, D.N. The Hellenistic Philosophers. vol 1. Cambridge University Press, 1987. Turpmāk, atsaucoties uz šo izdevumu, lietošu saīsinājumu LS, tālāk norādot nodaļas numuru un izdevuma lappusi: LS, 69, 457.

[18] Hrīsips (ap 280. – ap 206. g. pirms Kristus.) – viens no vadošajiem stoicisma filozofiem, skolas vadītais no 232. gada. Viņa milzīgais devums stoicismam ir trāpīgi izteikts frāzē: ‘Ja nebūtu Hrīsipa, tad nebūtu Stojas’ (sal. Long, A. A. Hellenistic Philosophy. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1986, 94)

[19] skat. Long, A. A. Hellenistic Philosophy. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1986, 95.

[20] skat. ibid., 95-96.

[21] sal. ibid., 97.

[22] sal. Long, A. A. Hellenistic Philosophy. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1986, 101.

[23] Zēnons no Kitionas (334. – 262.) – stoicisma mācības pamatlicējs.

[24] Šeit un turpmāk darbs citēts pēc Августин Блаженный, Об истинной религии. Теологический трактат. Минск: Харвест, 1999.. Tālāk tekstā tiks uzrādīts latīņu tekstā pieņemtais dalījums (grāmata, nodaļa, [apakšnodaļa]) un atsaucē minētā tulkojuma lappuses – Contr. Acad. II 5, 11, 55-56

[25] Visdrīzāk Augustīna skeptiķu interpretācija ir daudz niansētāka. ‘Contra academicos’ izvērstajā atspēkojumā viņš atsperas no citas skeptiķu kārtulas, kas paredz, ka gudrajam ir jāseko tam, kas parādījies kā ticamākais (par to tālāk). Tas savukārt liek domāt, ka divas minētās skeptiķu nostādnes ir pieņemtas kā dogmas tāpēc, ka nav nekas ticamāks par tām. Tādā gadījumā skepticismam ir jābūt atvērtai, arī uz pārmaiņām orientētai mācībai, par ko liecina arī paša Augustīna daudzkārtējā sevis salīdzināšana ar akadēmiķiem.

[26] sal. O’Daley, 159.

[27] sal. Matthews, Gareth B. „Knowledge and ilumination”, in: The Cambridge Companion to Augustine, ed. by Eleonore Stump and Norman Kretzmann. Camridge University Press, 2001, 171.

[28] sal. O’Daley, 159.

[29] sal. ibid., 160.

[30] ‘Verisimile’ tulkojumi citās pasaules valodās: angļu valodā šis apzīmējums (līdzīgi kā to iznāk darīt latviešu valodā) tiek tulkots aprakstoši – ‘having the appearance of truth; krievu valodā gan ir pat vairāki vārdi, kas tulkojumā saglabā latīņu terminā ietverto jēgu – ‘истиноподобный’ vai arī ‘правдопобный’.

[31] skat. O’Daley, 160.-161.

[32] sal. Matthews, 172.

[33] skat. De praedestinatione sanctorum 2.5.

[34] sal. Augustine. The Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. III: Saint Augustine: On the Holy Trinity, doctrinal treatises, moral treatises. Michigan: EErdmans publishing company, 1971, 359. (De ut. cred. 25)


© Publiskās lietas
E-žurnāls "Publiskās lietas" nāk klajā, sākot ar 2004. gada vasaru.
E-pasts: drošības apsvērumu dēļ saite atspējota