Ansis Zunde. Uzmetums filozofijas tulkošanas filozofijai.
Neraizējieties, es neņemšos paskaidrot, kāpēc es tā domāju. Es labi zinu, ka franču sarunā allaž vajag izvairīties no galvenā, paliekot blakusjautājumu mērenās joslas robežās.

Hosē Ortega i Gassets[1]

1. «Neraizējieties, es neņemšos paskaidrot...»

Šos vārdus Ortega i Gassets, spānis, ir teicis Parīzē, lasīdams lekciju par tulkošanu francūžiem. Lai risinātu «franču sarunu», nav obligāti būt francūzim un nav varbūt pat vēlams, jo francūži paši reizēm runā neparasti dziļi «par galveno». Droši vien «franču sarunu», ar visu tai pienācīgo izvairīšanos no galvenā, varētu risināt arī mēs, latvieši, ja vien zinātu vai vismaz nojaustu, kur un kas ir tas «galvenais» un kā pareizi no tā izvairīties. Gan nav izslēgts, ka jau sen tik to vien risinām. — Risinām neapzināti, ja tas «galvenais» īstenībā ir «Tas», «Lieta» (precīzāk: «Nelietīgā ne-un-Nē!-Lieta»), kuras klātbūtni — prombūtnes klātbūtni, akūtu trūkumu, tukšuma jeb nabadzibas aktualitāti — kultūras cilvēks aizvien nojauš, tik neuzdrošinās to zināt un atklāti atzīt. Ja šī nojauta neviļ, tad kādā laimīgā atzīšanas brīdī «franču saruna», varbūt varētu pārvērsties par mūsu pašu, latviešu sarunu un, līdz ar to, nevajadzētu kā XVIII gadsimtā krievu izglītotajam slānim pāriet uz franču valodu vai mums, tagadējā globalizācijas sakarā, — uz angļu valodu; arī filozofiskā domāšanā tad nenāktos ar varu «aizmirst» savu mātes valodu par labu sengrieķu un latīņu valodai. Beidzamā frāze skan provokatīvi, jo oficiālā latviešu valoda — valstsvaloda — konstituēta, protams, kā tēvu valoda. Tādā kontekstā aistāvēt mātes valodu nozīmē burtiski diversiju, div-versificētu valodu, kurā tiktu valodnieciski un kognitīvi respektēta ne tikai mātes un zīdaiņa komunikatīvā saģuģināšanās (Lakāna dite maternelle, lalangue), bet arī neskaidra tirgusplača murdoņa (ruņa kā daudzu nesaistītu runas aktu pārklāšanās), runāšana, lietojot vienlaikus vairākās valodas, turklāt iespraužot arī necenzētus izteicienus, pat putnu un dzīvu būtņu vispār saziņa — languaging jeb valodošana vispār. To visu var ignorēt, ja vien neizvirza uzdevumu filozofiski veikt arī pašas filozofijas tulkošanu. Gribu apgalvot, ka filozofijas būtīga tulkošana, filozofiska tulkošana nav nekāda filozofijas «palīgdisciplīna», ka tā iederas — tai būtu jāiederas — filozofijas pašas jomā

Tulkošanas darbā «galvenais» izpaužas nevis tajā «franču sarunas» cienīgā patiesībā, ka nav iespējams «100% adekvāts» tulkojums no vienas valodas otrā, bet drīzāk gan atziņā, ka tāds tulkojums, jēgas ziņā absolūti identiska parafrāze, nav iespējama pat vienas un tās pašas valodas jomā. Šajā «tulkošanas prolegomenu» uzmetumā kā principiāli nepārtulkojamo «pamatlietu» fonu vairāk vai mazāk skaidri ieskicēšu: 1) svētus (sakrālus) tekstus, kuru jēga nesaraujami saistīta ar burtu, rituālu vai jebkādu fizisku iemiesojumu (fetišu, simptomu u.tml.) vispār, 2) sakrālā jomā sakņotus lamuvārdus, kas no tās atraujas, iegūst patstāvīgu kultūras funkciju līdz beigās izvirst vulgārā subkultūrā un «kulturālos» eufēmismos, 3) ar dievu vārdiem un sakrālo vispār saistītus personu īpašvārdus[2], 4) nepārtulkojams ir arī viss rakstītais kā rakstiens, 5) nepārtulkojams ir tas saturiski bagātais notikums, ka lasītājam izdodas saskatīt vienā un tajā pašā teksta lokusā pārklājamies un saplūstam divas un pat vēl vairākas valodas. Šie pieci punkti, to radikāla nepārtulkojamība, tulkošanas neiespējamība — tas, ka tos ne tikai nav iespējams, bet reizēm arī nedrīkst tulkot, citādi pārfrazēt, pat vienā un tajā pašā valodā —  pastāvīgi atražo tulkošanas darba nepieciešamību un arī tā iespējamību — produktīvas tulkošanas iespēju.

Gan pieņemts uzskatīt, ka latīņu un grieķu valoda esot visu eiropeisko kultūru kā kultūru saimes sākotnes valoda un, vēl jo vairāk, filozofiskās domāšanas sākotnes valoda. Arī dienišķā šķituma logātā viens no galveniem jeb valdošiem apzīmētājiem mums tagad acīmredzot ir ‘Eiropa’, taču jāņem vērā, ka šo mānīgo «mērenās blakusjautājumu joslas» taku uz savas muguras nes apburts būtīgi galvenā kalns un arī to var droši apzīmēt ar vārdu ‘Eiropa’. Viss būtīgi galvenais ir reliģisks un mītisks, un estētiskā ziņā tā kodols vienmēr ir cildens-un-baigs, nūminozs — kā snaudošs vulkāns vai kā vienādojums ‘Dievs ir Dievs’, vai Ludviga Feierbaha kredo homo homini Deus est[3]. Dzīvot ar kristīgi «nomirušu Dievu» jau vieglāk, bet dzīva dieva priekšā, cilvēka-kā-dieva priekšā cilvēkam («otram dievam») pastāvēt ir ārkārtīgi grūti. Tieši šis apstāklis spiež izvairīties un novirzīties, jo citādi — kāpēc gan būtu jāraizējas par paskaidrojumu iespēju, kāpēc man jābīstas, ka kāds man varētu ko paskaidrot? Turklāt cildena-un-baiga var būt ne tikai mītiskā Eiropa-Eurwph jeb «Labā Vakarzeme», bet arī pati domāšana kā domāšana. Tikpat baiga var izrādīties arī zināšana, it īpaši, ja zināšana nošķiras no patiesības un tāda nošķiršanās spēj radīt ko jaunu un negaidītu. Tāpēc var gadīties, ka kādiem eiropiešiem viens no drošākiem paņēmieniem kā izvairīties no domāšanas, zināšanas un patiesības sadursmēm, ir tulkošana — it īpaši tad, ja tulkošana ir iejūgusies tādā vēlmju mašīnā, kas ražo antiražošanu (vēlmju mašīnas jeb primārās ražošanas uzdevums ir atražot ražošanu pašu, iepotējot tās rezultātā tālakražošanu; ja tas neizdodas, vēlmju mašīna sāk ražot antiražošanu[4]).

Tas nav nenovēršami, bet var gadīties — un gadās tas biežāk nekā negadās — īpaši tajās Eiropas-Eurwph mentālās topoloģijas vietās (tostarp arī Latvijā), ko citviet esmu raksturojis kā Eiropas ķermeņa mediānu.[5] Tāda mediāna, cita starpā, ir bijusi un ir Eiropas iekšējo «svēto karu» pērkļa vieta, tāpēc tajā nedomāt vai domāt antiproduktīvi var ļoti smalki un «ļoti svēti», piemēram, domāt karojoši kā domāšanu saprot «karojošs materiālisms», «karojošs ideālisms» vai vispār «karojošs filozofisms». Filozofija var būt miermīlīgs kara turpinājums ar «gara spēku» un tā sublimēšanā iesaistās arī tulkošana, ja tā aiztulko ciet permanentā kara (Kanta vēstures filozofijā raksturotās cilvēku nesabiedriskās sabiedrojamības) Cildi-Baigu. Tās aiztulkošana ir īpaši «labs» piegājiens «Labās Vakarzemes» tekstu uzlabināšanai un piesavināšanai, jo rada šķitumu, ka baigo homo homini deus est izdevies pārrakstīt par civilizēti atsvešinātu homo homini philosophus est. Proti, tāda tulkošana funkcionē kā antiražošana un aizmiršanās, kas ļauj neieraudzīt, ka tulkojumā tulkotājs netīši ietulko arī sevi pašu, kāds nu kurš karotājs tulkošanas brīdī ir. Reizēm šķiet, ka daudz labāk būtu, ja viņš to darītu tīši, gaumīgi un meistarīgi. Tā, piemēram, Heideggera izvirzītā tulkošanas koncepcija tulkotāju aicina nevis pārtulkot svešo oriģinālu savā dzimtajā valodā, bet gan pretēji — iertulkot oriģināla valodas domāšanā visupirms sevi pašu, pie tam ņemot vērā to kritisko apstākli, ka oriģināla domājums ir svešās valodas aizmirstā domāšana vai domāšanas aizmirstība. Uz oriģināla teksta nepārdomāto un aizmirsto domāšanu tulkotājam jāiet tālab, lai to atminētu un atmodinātu jaunai dzīvei. Bet vai šo finesi mēs protam nepaskaidrot, no tās izvairīties un novirzīties «franciski»?

2. Kā franciski un kā latviski?

Pieņemsim, ka franciski — tas visupirms nozīmē: buržuāziski ērti un eleganti. Elegancei vajadzīga ne tik daudz kāpšana augstās ideju gāles vai urbšanās matērijas noslēpumu dzīlēs, cik labi izveidota un iekārtota virsma, virspuse. Tai jābūt perfektai slīdvirsmai, tādai kā ledus arēnai vai parketam, uz kā var horeografiski izspēlēt pat varmācību (šai ziņā franciskas elegances un konsekvences paraugs ir marķīza de Sada un Apgaismības laikmeta libertēņi vispār, kas, spēlēdami ideāli slīdīgā apziņas plaknē, centās izspēlēt nepatoloģisku varmācību)[6]. Turpretī latvietim ‘iet pa virsu’ parasti nozīmē ‘darīt pavirši’, jo mēs esam stihiski vāciski-krieviski «kalnākāpēji» un «dziļumu racēji». Tāpēc pieturamies vai nu pie «dzīļu filozofijas» («matēriālisma»), vai pie «gāļu filozofijas» («ideālisma») un nereti par to ļoti radikāli cīnāmies. Turpretī francūži jau kopš Dekarta laikiem tiecas radīt virsmas notikuma filozofiju un provizorisku radīšanas notikuma ētiku, kas nepavisam nav cīņas ētika; piemēram, Fuko un Delēza atjaunināto metafiziku interesē bezķermeņa lietas: fantasmi, elki, simulakri un to īpašā, no patiesības — melu dilemmas un būtības — nebūtības dilemmas atbrīvojamā matērialitāte, kas «ķermeņa matērialitātei piešķir kādu topoloģiju» un ļauj fantasmiem izdejot savu deju vai pantomīmu. Tādā kārtā ir gluži likumsakarīgi tas, ka XX gadsimtā franču filozofi (plus Heideggera skolniece un mūža oponente Hanna Ārendte) pirmie sāka iztirzāt eiropeiskās filozofēšanas tradicijas varmācīgumu, kas ražo defensīvi agresīvu «antiražošanu», un, ka franču lingvisti un psihoanalītiķi pirmie sāka veidot diskursu teoriju un veikt diskursu analīzes.[7] — Tās analizē arī cilvēku saziņas, kopdzīves un izvairīšanās noviržu virsmas, topoloģijas un stratēģijas, kā arī iespējamās subjekta konstitūcijas, jo elegance vairs nav iespējama naiva.

Latviešiem, ciktāl tie sevi tīši vai netīši atzīst par politiskā un kulturālā ziņā jaunu vai novēlotu nāciju, naivitātes un naivas pārgudrības ir pārpārēm (un mani ne nieka nemulsina tas, ka šo tēzi kāds gribēs attiecināt arī uz pašu). Ļoti svarīgs naivitāti pārvarošas formdeves mehānisms šķietas būt Eiropas «veco kultūru» sasniegumu tulkošana, adaptācija un pāatrināta inkorporācija. Tas ir viens no aktīvākiem mūsu «eiropāiešanas» virzieniem un ir nesis ļoti vērtīgus rezultātus. Tagad pasaules filozofijas klasika tiek izdota ne tikai apgāda Zvaigzne ABC grāmatu sērijās Avots un Mūsdienu domātāji, bet arī fonda Intelekts sērijā Spektrs un Sorosa fonda organizētā un atbalstītā sērijā Cilvēks un sabiedrība, kuras satura noteikšanā 1996. un 1997. gadā piedalījās Latvijas filozofi paši. Ir iznākušas Kassīrera (tulk. S. Rutmane un A. Siltāne), Kanta, Heideggera un Vēbera (tulk. R. Kūlis), Ārendtes (tulk. J. Baldunčiks, A. Zunde u.c.), Vittgenšteina (tulk. J. Taurens un J. Vējš), Kanetti (tulk. I. Šuvajevs), Rortija (tulk. V. Vēvere), Fuko (tulk. I. Auziņa un I. Geile-Sīpolniece u.c.), Berdjajeva (tulk. I. Šuvajevs un A. Zunde), Freida, Junga (tulk. I Šuvajevs) un daudzu citu domātāju grāmatas. Pie tam aktīvs tulkošanas darbs liek risināt arī konceptuālus filozofiskās terminoloģijas jautājumus un tas viss kopumā vedina domāt, ka eventuālā latviešu filozofija varētu veidoties ne tikai kā «kultūras filozofija» un īpaša dzīves māksla, bet arī kā tulkošanas filozofija. Jo būtībā visu latviešu kultūru var aplūkot kā tulkotu kultūru un arī kā īpašu tulkošanas kultūru.

Līdz šim Latvijā tulkošanas – it ipaši filozofijas pašas tulkošanas – filozofiskās problēmas nav risinātas gana neatlaidīgi un dziļi. Filozofu akadēmiskās runas nereti rada iespaidu, ka gan grāmatu tulkošanas un publicēšanas temps, gan terminoloģisku novitāšu parādīšanās temps bijis straujāks nekā runātājs spējis uztvert un pārdomāt. Tāpēc tam saasinās augoša haosa un apdraudētības izjūtas, kas izpaužas histēriskās reakcijās pret, piemēram, tā dēvēto «postmodernismu». Iesākumā tādas reakcijas dod vielu draudzīgiem saržiem un ironiskām anekdotēm, taču, ja kāds analītiski iedziļinātos vispārējā Latvijas filozofu situācijā, vajadzētu nonākt arī pie līdzsvarotāka Histēriķa diskursa iespēju un nopelnu (!!!) vērtējuma, kā arī pie zināmas reālu draudu apziņas — tulkošana nepavisam nav tik šķīsta un «Dievam tīkama» nodarbe kā varētu likties. Kas var notikt, ja filozofijas tulkošana tādā pašā tempā un ar tādu pašu tulkošanas darba būtības un sūtības izpratni turpināsies bez jelkādas tās fizisko un metafizisko nosacījumu un ierobežojumu apspriešanas?

Monotona «attīstības pāatrināšana» (lai «panāktu un aizsteigtos priekšā» — Догнать и перегнать!?) var novest pie pavisam negribēta iznākuma. Proti, ja mehāniski cenšas panākt totālu mimēzi, tad atdarinātāji var kļūt nevis līdzīgāki atdarināmajam «oriģinālam» («Eiropai»), bet gan vēl atšķirīgāki un nesaprotamāki; turklāt tie īsā laikā strauji nojauc arī savu līdzšinējo «identitāti» un top nesaprotami vai pat nepieņemami sev pašiem. Mākslīga attīstības pāatrināšana lielāko uzsvaru liek uz lietas tehnisko un formālo pusi, kurpretī saturiskā un eksistenciālā puse nereti paliek novārtā. Sevišķi tas attiecas uz to kultūras robežjoslu, kur būtu jāveidojas arī latviešu filozofijai kā šās kultūras nodarinājumam («kvintesencei») un jaunam atvērumam. Robežjoslā mākslīga attīstības pāatrināšana paplašināti atražo nabadzību vispār un it īpaši «gara» nabadzību, jo arī vēlme «lai mums būtu (jelkāda) filozofija» tiek kāpināta līdzīgi tam kā to dara televīzijas reklāmas, proti, — bez vēlmju iemontēšanas «mašīnā, kas ražo ražošanu». Viena no draudīgākām mūsu filozofijas nabadzības izpausmēm ir vilcināšanās veidot savu lokālu nabadzības filozofiju[8] un bailes publiski apspriest tādas filozofijas «iekšējās» Fui!-lietas. Te svešo saturu («pārbagātību») organiski saaust kopā ar savējo («nabadzību») ir visgrūtāk, vieglāk ir imitēt filozofiju vismaz kā formu.

3. Imitācijas: eufēmismi un manierisms

Imitētas formas, tostarp filozofija kā forma, sabiedrības reakcijās un vērtējumos iegūst gaužam nenoteiktu statusu, kas svārstās starp «ļoti augsto» un «ļoti zemo».

3.1. No vienas puses, to nosaukumi kļūst līdzīgi eufēmismiem, kas neapzināti piesedz attiecīgu lamuvārdu trūkumu un nereti funkcionē līdzvērtīgi lamuvārdiem. Kaspars Rolšteins raksta: vārds kļūst par potenciālu lamuvārdu, ja to vispārina, idealizē un atrauj no ikdienišķā lietojuma — pārvērš par universālu vārdu, ko var lietot jebkurā situācijā; tāds vārds faktiski vienmēr problēmas risina ar «spēka» palīdzību un apmierina kādas personas ambīcijas būt ietekmīgam un gudram.[9] Piemēram, ne tikai sieva var vīram uzšņākt: «beidz gvelzt kā tāds filozofs!», bet arī kāds ministrs var izgudrēm spriest par to, kā zemniekiem būtu «jāizvēlas pareizāka cūku nobarošanas filozofija». Smalkāka filozofijas «nolamāšana» un/vai «lamāšanās ar filozofisku jēdzienu palīdzību» reizēm notiek arī filozofijā pašā. Kāpēc ne tikai Ļeva Tolstoja epopeja Karš un miers veselām lappusēm izrakstīta ar absolūtam krievu vairākumam neizlasāmu franču tekstu, bet arī Pjotra Čaadajeva Lettres philosophiques adressees a une dame (Filozofīgas vēstules kādai dāmai) oriģinālā ir rakstītas caurcaurēm franciski, pavisam iztiekot bez krievu valodas, bet tomēr pieder pie vissvarīgākiem krievu filozofijas avotiem, tas puslīdz skaidrs. — Jo viņiem tolaik filozofēšana mātes valodā šķistu bezmaz kā izteikšanās «mātesvārdiem», t.i., — kā vulgāra lamāšanās. Gluži pretējs stāvoklis ir latviešiem, proti, pat visbagātā «dainu valoda» ir par trūcīgu lai atsvērtu to «natīvās tumsas» fonu, ko XVI gadsimtā krievu franciskajai apgaismībai sniedza viņu daudzstāvīgā lamāšanās kultūra un tās skarbā poēzija. Tāpēc Nikolajs Berdjajevs šai kultūrā ieskatīja ļoti spēcīgu mūžīgi bābiskā motīvu[10]. Dažās literātu taisītās latviešu identitātes ideoloģijās šis motīvs mīkstināti izpaužas centienos tēlot seno letgaļu cilšu kultūru kā ļoti humānu un respektablu sievietisku kultūru. «Sievietiskā kultūrā» un valodojumā ir akūts galvenā meistarzīmētāja deficīts – pēc Lakāna tas būtu falla deficīts – un tāpēc mums, tās mantiniekiem, intensīvas starpkultūru saskares laikmetos «nekas cits neatliek» kā lamāties svešvalodās: krievu un tagad arī angļu. Notiek bezmaz labprātīga «pārtautošanās» skarbās poēzijas dēļ un «vārdu, domu un darbu» sasaistes dēļ — lamāšanās kā ekstravaganta sintakses figūra, tā sacīt, vienkārši для связки слов.

Kādu dīvainu sakarību dēļ gandrīz to pašu, kas sakāms par «lamāšanās kultūras problēmām», reizēm var teikt arī par filozofu iekšējām darba un komunikatīvajām attiecībām. Piemēram, vēl astoņdesmitajos gados filozofu sarunās, kad gribējās kādam ko ieskaidrot, bet tas nesaprata, skaidrotājs spontāni pārgāja uz krievu valodu, lai galējais arguments — noslēgumfrāze «Диалектика, понимаешь!» («saproties, dialektika!») —  iegūtu vajadzīgo intonāciju. Intonācijai bija jābūt daudzkrāsainai, nenoteiktai un ārkārtīgi labīlai. No vienas puses, šai frāzei bij jāskan ar iespaidīgu aplombu, bet latviski vārdu ‘dialektika’ nemaz nevarēja pateikt tik indīgi, lai to uztvertu ka nopietnu Zinātāja argumentu un piedraudējumu (varas izpausmi) reizē. No otras puses, abiem sarunas dalībniekiem bija diezgan skaidrs, ka viņi spēlē kādu nopietni nenopietnu spēli socreālisma estētikas logātā, kur svešā valodā teikti vārdi nav saistoši nevienam[11], taču, jā viens, pekšņi kļūdams apmam nopietans, no spēles izkrita, tad otrs varēja dabūt ciest itin reāli un smagi.

Vēl rafinētāk, ar filozofijas vārdu un ar dažādo XX gadsimta filozofijas virzienu vai skolu dibinātāju vārdiem maskēdami būtīga pašizziņas un pašatziņas darba trūkumu, filozofi «lamājas», kad jūtas spiesti kaut kā atsaukties uz Sōkrata aicinājumu «Pazīsti sevi pats!». Tulkošanas probēmas sakarā tādu «lamāšanos» var raksturot kā Bābeles efektu, ko rada bailes atbildīgi lietot — tulkot-un-netulkot — katram pašam savu nepārtulkojamo, tāpēc it kā pat «idiotisko» īpašvārdu jeb goda vārdu. Liberāldemokrātiskā racionālisma skolā tik tikko pieņemti filozofi neuzdrošinās vai neprot uzvesties tik voluntāri un «totalitāri», kā prasītu postulāts cilvēks clvēkam dievs (piemēram, kā dievs Jahve pret tiem, kas bij sākuši savu vārdu celt pār visu pasauli kā Bābeles torni[12]) un tāpēc viņiem nekādi nav iespējams tikt pie atziņas cilvēks cilvēkam filozofs. Tāda varētu būt profesionāla filozofa «provizoriskās ētikas» maksima. Taču kamēr filozofos īsti skaitās visupirms un galvenokārt tikai «lielie domātāji» — dibinātāji un Skolotāji —, tikmēr «mazāki domātāji» savus sakarus ar filozofiju cenšas leģitimēt nevis ar to faktu, ka katrs no viņiem ir visupirms cilvēks, bet gan ar to, ka ir izdomājis un labi izreklamējis, kura Skolotāja skolnieks viņš nu skaitās. Latvijā gan kādas filozofu skolas un Skolotājus meklēt būtu komiski (gods kam gods, svētku noskaņojumā ar labu gaumi apveltīti filozofi šo komisko efektu prot amizanti izspēlēt) un tāpēc Skolotāji jāatrod citur. Tas vairs nav pa jokam; visādi citādi prātīgs cilvēks, dzimis pēc Otrā Pasaule kara, apgalvo, ka viņš, lūk, esot «Husserla skolnieks», kaut Skolotājs laimīgi paspēja nomirt gadu pirms minētā kara un vismaz desmit gadus pirms «visuzticamāko skolnieku» piedzimšanas. Protams, tikpat smieklīgi kādam no tagadējiem būtu uzdoties par Marksa, Nīcšes, Freida, Heideggera, Vittgenšteina vai Mamardašvili skolnieku. Un runāt vienas un viendabīgas Fenomenoloģijas vārdā, vai Analītiskās filozofijas, vai Lakāna skolas, vai pat «Filozofijas vispār» vārdā — un vēl vairāk Antifilozofijas, Nefilozofijas, vai Latviešu Valodas vārdā — tas nozīmē turpināt to pašu nesaprasto un pāri nepārdzīvoto totālo karu ar «aukstākiem» un «augstākiem» līdzekļiem, proti, ar «garīgiem» līdzekļiem, ar eufēmismu palīdzību lamājoties reproducēt neproduktīvu varmācību.

3.2.   No otras puses, var teikt, lietājot mākslas teorijas terminus, ka Latvijā filozofija daļēji atgādina augstu manierismu. Ja manierists mākslā ir tas, kurš atdarina nevis dabu, bet gan mākslu, tad filozofijā manierists būtu tas, kurš atdarina filozofiju. Filozofam manieristam tātad īpaši vajadzētu pētīt «metafilozofiskus» jautājumus, rūpēties par filozofijas pašas «iedabas» izpaušanos un iztulkošanu, tam vajadzētu censties virtuozi atrisināt sarežģītus tehniskus uzdevumus, attīstīt amata prasmi šā vārda labākajā nozīmē. Vienīgi tā var panākt, ka gandrīz vai matēmatiska attēlojuma precizitāte apvienojas ar nevaldāmu fantāzijas lidojumu un ticību brīnumam — manierisma pasaulē viss tas, kas saistās ar ratio (ar «racionālājām» ~Rt(c;k)~ saknes kategorijām)  nav nošķirts no natio (no «irracionālajām» ~Nt(c;k)~ saknes kategorijām) un tāpēc katra manierisma radīta lieta ir citu, apslēptu un augstāku, lietu simbols vai hieroglifs.[13]

Manierisms filozofijā ir sens, tipoloģiski noteikts elements, kas regulāri atjaunojas. Žils Delēzs to saskata, piemēram, jau stoiķu darbos un Leibnica manierismu viņš traktē kā XVĪ gadsimta baroka elementu. Klasiciskā domāšana prasīja, lai katrai substancei būtu stabili atribūti, kurpretī manierismā substances kļūst plastiskas, vijīgas un plūsmīgas — katras substances izpaušanās manieru spontanitāte («temperaments» un «filozofēšana ar temperamentu» kā, piemēram, Georgam Simmelam) te svarīgāka nekā atribūtu un īpašību nemainība. Nevis tas ir svarīgi, ka, piemēram, «koks ir zaļš», bet gan tas, ka-un-kā «koks zaļo» — virsmas notikums un notikums uz kādas virsmas. Substance pati visu sev sagādā, izceļot virspusē no savām tumšajām dzīlēm. Tādējādi manierisma formulu Delēzs izska Leibnica terminos: substancēs (dvēselēs) viss ceļas iz pašu dzīlēm un absolūti spontāni.[14] Šai formulai daļēji atbilst Paula Jureviča 1923. gada apcerējumā Jaunās un vecās nācijas sniegtais latviešu kultūras raksturojums: tajā valda neaptēsta satura pārbagātība, formu trūkums, pārāk daudz sasteigtu un instinktīvu improvizāciju, «mēs esam izplūduši, mēs izsvaidam spēkus mēs nekad netrāpam īstā vietā». Turklāt tālāk loģiski Jurevičam vajadzētu spriest ka latviešiem nav ne tikai «neviena rakstnieka, kuru varētu saukt par kaut cik klasisku mūsu modernās dzīves stadijas izteicēju», bet arī, kā Ernests Brastiņš sprieda, proti, neviena tāda (Brastiņš teica: latviska) filozofa. — Nav nevis «talanta trūkuma dēļ, bet vienkārši tādēļ, ka dzīve vēl nedod stabilu vielu, pret kuru rakstnieks varētu ieņemt stāvokli».[15]

Ilgas pēc «stabilas vielas» (ko jaunas nācijas kultūrai it kā varētu dot vienīgi pāatrināta attīstība; taču jau pati stabilitātes un pāatrinājuma sasaiste ir pretruna) acim redzami nodod Jureviča paša manierisma vājumu, nekonsekvenci, kā arī «veco un jauno nāciju» pretstatījuma šaurību. Latviešu filozofiskais manierisms («pavirsmisms») vispār ir bikls un smagnējs, jo satura ziņā tas pārāk «satulkāts»[16] kopā ar vācu un krievu esenciālisma pamatpieņēmumiem. Pie tam esenciālisma metafizika nav vienkārši «pagātnes palieka», jo «attīstības pāatrināšanas» stratēģijas vadīta tulkošana — tulkošana kā «attīstības industrijas» nozare — pati jo intensīvi atražo tieši tādu onto(teo)loģiski metafizisku redzējumu un domāšanu, kādu Rietumeiropas filozofijā jau kopš Nīcšes laikiem tura zem lielas jautājumzīmes. Attīstības pāatrināšana pati rada vai pastiprina metafizikas barjeru, ko jutās aicināta pārvarēt, un mēģinājumi to pārvarēt ar vēl jaudīgāku tehniku izraisa katastrofas; šāda situācija ir analoģiska tam aviācijas vēstures posmam, kad lidmašīnas krita aiz nespējas pārvarēt pašu straujā lidojuma radīto skaņas barjeru.

(Skaņas barjeras līdzība filozofiskā filozofijas tulkošanā iezīmē uzdevumu pārvarēt tulkotāja psihē skanošu Autora balss un intonācijas halucināciju. Tāda skaņas barjeras pārvarēšana ir līdzvērtīga «dabīgās metafizikas» ierobežošanai un pārejai uz filozofisku jeb konceptuālu domāšanu bezgalīgā ātrumā — filozofiski koncepti šķērso visu imanences jomu vienā mirklī, tie caurauž šo jomu visu uzreiz un tāpēc nav lokalizējami. Nav iespējams, piemēram, Dekarta telpā norādīt uz kādu atsevišķu punktu un teikt «šeit ir cogito, bet tur tālāk nav», jo tas ir visur vienlaikus un viss uzreiz. Skaņas barjeras pārvarēšanā vīd iespēja ne tikai domāt filozofiski, bet arī saglabāt tulkotāja psihisko veselību — pārvarēt arhaiskās masas-un-varas spēles matricu; jo «Autora balss», «intonācijas» un «stila» halucionēšanu var rakstrot kā arhetipiskā Izdzīvotāja (Varas-Zināšanas Paranoiķa) refleksu sagrābt, sasmalcināt un aprīt visu bez atlikuma.[17])

4. Darba darbbūšana

Metafiziskas katastrofas izskaidrojamas mazāk ar to, ka filozofi ir «tādi paši cilvēki kā visi citi» (ar mēru čakli un atjautīgi, ar mēru slinki un aprobežoti «naturāli metafiziķi»), bet vairāk ar to, ka tehnikas būtiskākā un varbūt arī labākā «filozofiskā īpašība» ir tā, ka tehnika bojājas, lūst, avarē... — Jo katastrofas ir situācijas, kurās ielaužas attiecīgās kultūras transcendence jeb tās absolūtā realitāte un cilvēkiem paveras iespēja just «Dieva» vai «kāda dieva» klātbūtni. Tādā kārtā katastrofas saistās nevis tikai un vienīgi ar sabrukumu, bojāeju, bet arī ar pāreju citā atskaites sistēmā vai citā realitātes dimensijā. Tāda pāreja, uztverta kā metanoia, pieder pie tā, ko Martins Heideggers ir ieskicējis, piemēram, kā das Werksein des Werkes — «(mākslas)darba darbbūšanu» — un Hanna Ārendte iztirzājusi kā Prāta dzīvi. Prāts dzīvo prātnās pārvērtībās. Tiklab nekritiskos prāta pārpratumus, kā arī prāta prasmīgos un rasmīgos pāri-pratumus aptver nojēgums metanoia. Tas, protams, attiecas arī uz katastrofām dažādos filozofijas tulkojumos.

Tulkošana parasti ceļ tulkojamā darba «darbbūtības» līmeni, taču var mainīt gan tā modalitāti, gan diskursa sakārtu. Ja ne pašam tulkotājam, tad vismaz tulkojuma filozofiskai kritikai vajadzētu šīs pārmaiņas atklāti iztirzāt, lai metanoia’s problēmatiskie aspekti lasītājus neietekmētu naivas bezapziņas šķīstības līmenī, jo tad tie, līdzīgi televīzijas reklāmas klipiem, kas sarausta mākslas filmu, rausta un sarausta ne tikai atsevišķa «lielās Filozofijas adepta» identitāti, bet arī paaudzes un tautas identitāti. Turklāt der atzīmēt, ka tulkošanas uzstādījums pieder pie tām īpašām vēlmju mašīnām, kas sāk darboties produktīvi vien tad, kad ir salūzušas, cietušas katastrofu...

Pie zināmiem nosacījumiem — piemēram, ja tulkotājs konsekventi īsteno atziņu, ka tulkojums ir nepieciešams ne tikai viņa kultūrai un valodai, bet arī pašam oriģinālam un tā autoram, proti, ka tāda nepieciešamība un tulkojamība pieder pie das Werksein des Werkes[18] — reproduktīvās tulkošanas mašīna salūst pati, to nevajag tīši lauzt ar varu. Tāpēc es negrasos noraidīt ierastos priekšstatus par tulkošanas būtību, precizitāti u.tml. kritērijiem, jo tiem ir drošs pamats kalkulatīvas racinalitātes, tehniskas tulkošanas un lietošanas vērtību logātā.[1] Hosē Ortega i Gasets, Tulkošanas nabadzība un spožums. Tulk. Leons Briedis. // Kentaurs XXI, Nr. 6 (1994. gada aprīlis). 91. lpp.

[2] Uz personu īpašvārdiem attiecas divas cieši saistītas, bet pretējas prasības, ko nevajadzētu pārāk strauji un šķietami «loģiski» vienu no otras šķirt: 1) prasība lai vārds būtu netulkojams, jo tam jākalpo kā absolūti tīrai autoreferencei ārpus visām signifikācijas sistēmām un ārpus cilvēku valodas vispār (cilvēka vārdu var uzskatīt par viņa ģērboni vai pat par ķermeņa daļu), bet 2) prasība lai to varētu pārtulkot un iekļaut vispārējā lietvārdu šķirā (sīkāk skat.: Jacques Derrida, The Ear of the Other. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1988, pp. 93, 101, 105 – 106.

[3] Ludvigs Feierbahs, Kristietības būtība. Tulk. Rihards Kūlis. R.: Zvaigzne, 1983. 149. lpp.

[4] Skat.: Gilles Deleuze, Felix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. London: The Athlone Press, 1984, part 1. Par «jūdgrieķu ekonomiju» (Jewgreek economy), kas par primāro uzskata un izvēlās nevis saskaņu, tāpatīgu atkārtošanu un vienkāršo atražošanu, bet gan nesaskaņas, atšķirības un jauninājumus, kas var nest virsvērtību — skat.: John Caputo, Demythologizing Heidegger. Indiana, 1993.

[5] Skat.: Ansis Zunde, The Body of Eurwph-Europe Today. // Estrangement from Philosophy and the Return to Ethics. Riga – Oxford: Department of Practical Philosophy, University of Latvia, 1997, pp. 41 – 55. Ansis Zunde. Daiļdegune Eiropa-Eurwph, tās ķermeņa topoloģija un domāšanas estētika. (Raksts publicēts trijās daļās) // Virziens — Eiropa. Nr. 3. 2002. gada oktobris. 8. – 9. lpp.; Nr. 4.  2002. gada decembris – 2003. gada janvāris. 12. – 13. lpp.; Nr. 1. 2003. gada oktobris; skat. arī internetā: http://www.eiropaskustiba.lv

[6] Skat.: Hanss Ulrihs Gumbrehts, Kad eņģeļi smejas. Saruna ar Arni Rītupu par sportu. // Rīgas Laiks. 2001. Nr. 11. 63. lpp..

[7] Par «virsmas filozofiju» un filozofa «provizorisku ētiku» ieskatu sniedz: Gilles Deleuze, The Logic of Sense. London: Athlone, 1990. Chapt. 18. Gilles Deleuze, Felix Guattari, What Is Philosophy? New York: Columbia University Press, 1994. Renē Dekarts, Pārruna par metodi. Tulk. Vilnis Zariņš. R.: Zvaigzne, 1978. 30. – 36. lpp. Par klasiskās metafizikas varmācīgumu skat.: Hannah Arendt, Between Past and Future. Six Exercises in Political Thought. New York, 1961, pp. 17 – 41; Hanna Ārente, Prāta dzīve. 1: Domāšana. R.: Intelekts, 2000.; Jacques Derrida, Writing and Difference. Chicago: University of Chicago Press, 1978. Par dažādām diskursa analīzes versijām skat.: Algirdas Julius Greimas, The Social Sciences. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990. Jacques Lacan, Le Seminaire. Livre XVII: L’envers de la psychoanalyse. Paris: Seuil, 1991. Ansis Zunde. Melnās figūras: kants, ārendte, lakāns un žižeks latviešu «lirozofiskajā gambītā».  R.: Intelekts, 2001. 5. nod. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. Москва: Прогресс, 1999.

[8] Par to skat.: Signe Dobelniece, Nabadzības kultūras veidošanās Latvijā. // A. Stepčenko (sastād.). Nauda. Dzīvesstils. Identitāte. LU Zinātniskie raksti, 629. sējums. R.: LU, 2000. 195. – 202. lpp. Aivars Stranga, Latvija 20. gadsimtā. // H. Demakova (sastād.). Sarunas. R.: Jaunā akadēmija, 2000. 18. – 35. lpp.

[9] Skat.: Kaspars Rolšteins, Mute, rokas, mēle un pirksti. // Eiropas Zona. Nr. 5. (2001. gada 17. sept.), 14. lpp. Šis lamuvārda nojēgums ir ļoti aptuvens un provizorisks; sīkāk par lamuvārdiem skat.: Борис Успенский, Избранные труды. Том 2. Москва: Гнозис, 1994, с. 53 - 128. Gan nevajag aizmirst, ka filozofijai sakars ar «Fui-lietām» ir arī būtisks; skat.: Ansis Zunde, Melnās figūras: kants, ārendte, lakāns, žižeks un citi latviešu «lirozofiskajā gambītā». R.: Intelekts, 2001. 38. – 40. lpp.

[10] Nikolajs Berdjajevs, Par mūžīgi bābisko krievu dvēselē. Tulk. Ansis Zunde. // Nikolajs Berdjajevs, Kristietība, komunisms un eross. R.: Intelekts, 1994. 209. - 221. lpp.

[11]  Salīdz.: Jacques Derrida, The Ear of the Other,  pp. 124 – 125.

[12] Mozus 1. grām., 11: 1 – 9; salīdz.: Jacques Derrida, The Ear of the Other, p. 101.

[13] Skat.: Andris Rubenis, Absolūtisma un Apgaismības laikmeta kultūra. R.: Zvaigzne ABC, 2001. 146. – 149. lpp. Tāds manierisma jēdziens palīdz labāk izgaismot un konceptualizēt ne tikai nojēgumu par latviešu kultūrai raksturīgo lirozofiskumu, bet arī to, kas tā sauktajā latviešu padomju filozofijā iezīmējās sākot no 1970. gadu vidus. Proti, divi PSKP CK «direktīvie raksti» (Высокий долг советских философов. // Правда. 1975; О состоянии и направлениях философских исследований. // Коммунист. 1979, № 15, с. 66 - 79) faktiski sekmēja pusapzināta manierisma sākšanos: toreizējās LPSR ZA Filozofijas institūtā tika izveidota grupa, kas Elmāra Vēbera vadībā nodarbojās ar «filozofisko zināšanu iedabas» pētīšanu, turklāt arī tā saucamā buržuāziskās filozofijas kritika lielā mērā izvērtās par manierīgu «kritizējamās» filozofijas atdarināšanu. Nevar teikt, ka tā būtu bijusi neauglīga vai, ka tās «augļi» būtu tikai un vienīgi tādi, kādus tos minētajā rakstā saskatījis K. Rolšteins. Plašāk par šīm lietām skat.: Ansis Zunde, Gaisma no tumsas dzīlēm — filozofija «psihotiskā kosmosā». // Filozofs starp tradiciju un pieredzi. R.: LU Filozofijas un socioloģ. inst, 2004 (grāmata gaidāma iznākam tuvākajā laikā).

[14] Skat.:  Gilles Deleuze, The Fold. Leibniz and the Baroque. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993, pp. 53 – 57.

[15] Pauls Jurevičs, Nacionālās dzīves problēmas. R.: Valters un Rapa, 1936. 5. – 20. lpp. Ernests Brastiņš, Tautai Dievam Tēvzemei. R.: Zvaigzne, 1993. 140. lpp.

[16] Satulkāts — tas ir Riharda Kūļa lietāts neoloģisms, ko še patapinu, lai nepārspīlētu, netaisnīgi sakot: «sacūkāts». Piemēram, Jureviča jauno un veco nāciju nošķīruma konceptuālais personāžs, šķiet, ir «kāda ārzemnieka sirdsdibeni» (skat.: Pauls Jurevičs, Op.cit., 5. lpp.: «kāds ārzemnieks», kas, oficiālā banketā turējis mums glaimu pilnas runas, pēcāk neoficiālā sarunā atzīstas, ka «sirdsdibenos viņam šī mūsu dzīve maz simpatiska un bieži pat aizskar»). Šeit ietulkātā Ārzemnieka sirdsdibenu metafizika uz latviešu kultūru skatās — tikai nesaka atklāti! — līdzīgi tam (un bezmaz tikpat sakompleksēti), kā uz krievu kultūru savulaik skatījās un par to izteicās franču marķīzs Astolfs de Kistīns grāmatā La Russie en 1839.

[17] Skat.: Eliass Kaneti, Masa un vara. Tulk. Igors Šuvajevs. R.: Jumava, 1999.

[18] Tādu domu pavīdam skat.: Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes (latviski skat. saīsinātu versiju: Martins Heidegers, Mākslasdarba sākotne. Tulk. Rihards Kūlis. // Kentaurs XXI, Nr. 2. 1992.), bet skaidrāk tā iezīmējas rakstā: Walter Benjamin, Die Aufgabe der Ūbersetzers.

© Publiskās lietas
E-žurnāls "Publiskās lietas" nāk klajā, sākot ar 2004. gada vasaru.
E-pasts: drošības apsvērumu dēļ saite atspējota